Осмислите боља предавања брже
једнина - Одреди граматички број именице ЛИШЋЕ., именицу - Уз коју врсту речи стоје придеви?, глаголске - Како се зову именице које се завршавају на -ње, -ња, -ба?, компарација - Поређење придева зове се?, деклинација - Промена именских речи по падежима зове се?, именске речи - Именице, заменице, придеви и бројеви зову се?, прилози, предлози, везници, узвици и речце - Наведи непроменљиве врсте речи., градивне именице - Како се зову именице које означавају материју или грађу?, pluralia tantum - Именице које означавају предмете састављене од најмање два дела, а имају само облик множине зову се?, конгруенција - Како се зове слагање речи према граматичким категоријама?, компаратив придева - Наставци -ији, -ши- и -ји су наставци за?, место, време, начин, узрок и количину - Прилози се деле на прилоге за:, предлози - Како се зову непроменљиве речи које стоје испред именских речи у зависним падежима?,
аутор

Табела

Сличне активности из Заједница

Посетите десктоп верзију нашег сајта како бисте променили теме или опције, поставили задатак или направили своју активност.

Промени шаблон

Интерактивне активности