1) Којој великој групи народа припадају Словени? a) индоевропској групи народа b) уралској групи народа c) афро-азијској групи народа 2) Којим језиком су говорили сви Словени у прапостојбини? a) словенским b) старословенским c) прасловенским 3) Прапостојбина свих Словена се налазила на којој територији? a) између Дњепра на истоку и Одре на западу b) не зна се c) тамо где су и данас 4) Од једног заједничког прајезика издвојиле су се три групе језика, а то су:  a) источнословенска, западнословенска и севернословенска b) источнословенска, западнословенска и јужнословенска c) источнословенска, севернословенска и јужнословенска 5) Јужни Словени су населили... a) ...Балкан b) ...део око Црног мора c) ...данашњу Русију 6) Словени су пре хришћанства били пагани, а паганин је ко? a) Онај који верује у више богова, многобожац. b) Онај који не верује у бога или богове. c) Онај који верује у Бога. 7) Када су постали хришћани и почели одлазити у цркву, кнез Растислав је желео шта? a) Да се вера наставити ширити на латинском језику.  b) Да се вера настави ширити на грчком језику. c) Да се вера шири на словенском језику.  8) Кнез Растислав је од византијског цара Михаила III тражио учитеље који би превели део Библије на словенски, и дошли су....  a) Ћирило и Методије (солунска браћа) b) Вук Караџић c) Црноризац Храбар 9) Која година се узима за почетак словенске писмености? a) 863. година b) 860. година c) 866. година 10) Назив првог словенског писма је? a) ћирилица b) глагољица c) грчки курзив 11) Назив другог словенског писма је? a) ћирилица b) глагољица c) грчки курзив 12) Српски припада којој групи језика? a) јужнословенској групи језика b) западанословенској групи језика c) источнословенској групи језика 13) Како се зове први књижевни језик свих Словена? a) старословенски b) српскословенски c) рускословенски 14) Зашто је значајна 1180. година (12. век)? a) Због "Мирослављевог јеванђеља" b) Због "Душановог законика" c) Због епа "Бој змаја с орлови" 15) Зашто је „Душанов законик" специфичан? a) Зато што је писан на непознатом језику. b) Зато што је писан на народном језику. c) Зато што није написан. 16) Који је први књижевни језик Срба? a) старословенски b) српскословенски c) рускословенски 17) Који језици припадају источнословенској групи језика? a) руски, белоруски и украјински b) чешки, пољски, словачки и лужичкосрпски c) српски, хрватски, словеначки, македонски, бугарски и старословенски 18) Који језици припадају западнословенској групи језика? a) руски, белоруски и украјински b) српски, хрватски, словеначки, македонски, бугарски и старословенски c) чешки, пољски, словачки и лужичкосрпски 19) У ком периоду се писало старословенским језиком (јер он није био говорни језик)? a) од 9. до 12. века b) од 12. до 18. века c) у 19. веку 20) У ком периоду је у употреби српскословенски језик? a) од 9. до 12. века b) од 12. до 18. века c) у 19. веку 21) У ком веку је код нас у употреби руска редакција старословенског, тј. рускословенски језик? a) у првој половини 18. века b) на крају 18. века c) никад 22) Мешањем свих ових језика настаје славјаносербски или славеносрпски, и он је у употреби... a) ...на крају 18. века. b) ...у првој половини 18. века. c) ...данас. 23) Којим језиком је написано „Мирослављево јеванђеље”? a) српскословенским језиком b) старословенским језиком c) српским народним језиком 24) Поређај по старости четири књижевна језика која су била у употреби код нас од 9. столећа до Вукове победе. a) старословенски, српскословенски, славеносрпски и рускословенски b) српскословенски, рускословенски, старословенски и славеносрпски c) старословенски, српскословенски, рускословенски и славеносрпски 25) Славеносрпски језик називамо хибридним језиком јер чини мешавину... a) српскословенског и рускословенског b) српскословенског, рускословенског и српског народног језика c) старословенског, српскословенског и рускословенског језика 26) Ко је 1810. године написао кратак језички спис „Сало дебелога јеро либо азбукопротрес” сачинивши у њему азбуку од 29 слова? a) Доситеј Обрадовић b) Сава Мркаљ c) Вук Стефановић Караџић 27) У чему се огледа Вукова реформа књижевног језика? a) У уношењу елемената народног језика словенских народа. b) У уношењу елемената руског језика. c) У очувању старословенског језика. 28) Које године је Вук Стефановић Караџић стигао у Беч? a) 1814. b) 1813. c) 1812. 29) Како је име словенском цензору који је са Вуком Стефановићем Караџићем сарађивао на изради прве књиге на народном језику? a) Јернеј Кортасар b) Јернеј Кошутар c) Јернеј Копитар 30) Које две књиге је Вук Стефановић Караџић објави 1814. године? a) „Писменицу сербскога језика” и „Малу простонародну славеносерпску пјеснарицу” b) „Писменицу сербскога језика” и „Буквар” c) „Рат за српски језик и правопис” и „ Писменицу сербскога језика” 31) Реч писменица означава... a) ...граматику. b) ...буквар. c) ...правопис. 32) Које године је Вук објавио прво издање „Рјечника”? a) 1816. b) 1818. c) 1826. 33) Ко је сарађивао са Вуком на изради првог издања  „Рјечника”? a) Петар Петровић Његош b) Ђуро Даничић c) Јернеј Копитар 34) Колико одредница садржи прво издање Вуковог „Рјечника”? a) више од 26.000 речи b) више од 36.000 речи c) више од 46.000 речи 35) На које језике су преведене одреднице у Вуковом „Рјечнику”? a) на немачки и латински језик b) на латински и старогрчки језик c) на немачки и француски језик 36) Које године су објављене три књиге „Српских народних пјесама”? a) 1833. b) 1823. c) 1834. 37) Које године су објављене „Српске народне пословице”? a) 1834. b) 1835. c) 1836. 38) Које године Вук уводи глас Х у азбуку? a) 1836. b) 1835. c) 1834. 39) Из ког језика је Вук преузео графему (слово) гласа Ј? a) из старогрчког језика b) из латинског језика c) из српскословенског језика 40) Која година се сматра годином Вукове победе? a) 1847. b) 1857. c) 1874. 41) Које године су објављена дела писана реформисаном Вуковом азбуком? a) 1874. b) 1867. c) 1847. 42) Која су прва објављена дела написана Вуковом реформисаном азбуком? a) „Песме” Петра Петровића Његоша, „Горски вијенац” Бранка Радичевића, Вуков превод „Новог завјета” и „Рат за српски језик и правопис” Ђуре Даничића b) „Песме” Бранка Радичевића, „Горски вијенац” Петра Петровића Његоша, Вуков превод „Новог завјета” и „Рат за српски језик и правопис” Ђуре Даничића c) „Песме” Бранка Радичевића, „Горски венац” Петра Петровића Његоша, Вуков превод „Старог завјета” и „Рат за српски језик и правопис” Ђуре Даничића 43) У другом издању Вуковог „Српског рјечника” било је... a) ...преко 47.000 речи. b) ...преко 57.000 речи. c) ...преко 74.000 речи. 44) Друго издање „Српског рјечника” објављено је... a) 1850. b) 1847. c) 1852. 45) Ко је био Вуков сарадник на изради другог издања „Српског рјечника”? a) Јернеј Копитар b) Ђуро Даничић c) Бранко Радичевић 46) Шта се догодило у Бечу 1850. године између Вука Стефановића Караџића и Ђуре Даничића с једне стране, и њихових хрватских колега предвођених Људевитом Гајем, с друге стране? a) Књижевни договор да позивају српске и хрватске писце да пишу народним језиком. b) Књижевна расправа о првенству српског језика у односу на хрватски језик. c) Рат за српски језик и правопис. 47) Које године су у Србији озваничени Вуков књижевни језик и правопис? a) 1858. b) 1868. c) 1848. 48) Које графеме је Вук увео у азбуку? a) Ј, Ш, Ћ, Љ, Њ, Џ b) Ш, Ћ, Ђ, Љ, Њ, Ј c) Ћ, Ђ, Џ, Љ, Њ, Ј 49) Почетком 20. столећа развија се стил писања есеја, а касније и књижевне критике, новинарства и науке. Како се он зове? a) Народни стил b) Београдски стил c) Модерни стил 50) Ко су зачетници београдског стила? a) Богдан Поповић, Љубомир Недић и Јован Скерлић b) Љубомир Поповић, Бодан Недић и Јован Скерлић c) Богдан Поповић, Љубомир Скерлић и Јован Недић 51) Која два дијалекта чине основицу српског књижевног језика? a) Источнохерцеговачки и шумадијско-војвођански b) Шумадијско-војвођански и зетско-јужносанџачки c) Косовско-ресавски и зетско-јужносанџачки 52) Које наречје чини основицу српског књижевног језика? a) Кајкавско наречје b) Чакавско наречје c) Штокавско наречје 53) Који су староштокавски дијалекти? a) Источнохерцеговачки и зетско-јужносанџачки b) Косовско-ресавски, зетско-јужносанџачки и призренско-тимочки c) Косовско-ресавски, зетско-јужносанџачки и источнохерцеговачки 54) Који дијалекти нису екавског изговора? a) Призренско-тимочки и источнохерцеговачки b) Зетско-јужносанџачки и косовско-ресавски c) Источнохерцеговачки и зетско-јужносанџачки

Историја језика

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?