1) Које гласовне промене су извршене у речи ИШАРАТИ? a) једначење сугласника по месту творбе b) палатализација c) сибиларизација d) губљење сугласника e) једначење сугласника по звучности f) асимилација самогласника 2) Која гласовна промена је извршена у речи ПЕЧЕМ? a) сибиларизација b) палатализација c) губљење сугласника d) асимилација самогласника 3) Која гласовна промена је извршена у речи ОРАСИ? a) палатализација b) сибиларизација c) једначење сугласника по звучности d) једначење сугласника по месту творбе 4) Која гласовна промена је извршена у речи ЈУНАЧЕ? a) сибиларизација b) асимилација самогласника c) сажимање самогласника d) палатализација 5) Која гласовна промена је извршена у речи ДРУЖИНА? a) губљење сугласника b) сибиларизација c) једначење сугласника по месту творбе d) палатализација 6) Које гласовне промене су извршене у речи  ТВОГ? a) асимилација самогласника b) губљење сугласника c) палатализација d) сибиларизација e) сажимање самогласника 7) Која гласовна промена је извршена у речи НОШЊА? a) једначење сугласника по звучности b) једначење сугласника по месту творбе c) палатализација d) сибиларизација 8) Палатализација је гласовна алтернација у којој гласови К, Г и Х испред самогласника А, Е, И дају сугласнике a) ч b) ж c) з d) с e) ц f) ш 9) Сибиларизација је гласовна алтернација у којој гласови К, Г И Х испред самогласника Е и И дају сугласнике a) ч b) з c) ц d) ж e) ш f) с 10) Датив именице гласи Београђанки, а шта та именица значи? a) становница Београда b) зграда у Београду

Гласовне промене

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?