FML - Förtroendemannalagen, LAS - Lagen om anställningsskydd, MBL § 19 - Arbetsgivarens informationsskyldighet, MBL § 11 - Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet, FML § 7 - Förtroendevalds rätt till ledigt med lön från arbetsgivaren, MBL - Medbestämmandelagen, Dispositiv lag - En lag som kan avtalas bort, ATL - Arbetstidslagen, 25 dagar - Lagstadgade semesterdagar, Ramlag - Anger allmänna minimikrav på utformningen av tex AML , FML § 6 - Rätt till ledighet för förtroendevald, Vem är tillsynsmyndighet för arbetsmiljön? - Arbetsmiljöverket, OSA - Organisatorisk o social arbetsmiljö, SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete, AML - Arbetsmijölagen, AVA - Allmän visstidsanställning,

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?