เลือกพยัญชนะที่ตรงกับภาพ (ก-ฏ)

Tema

Alternativ

Rankningslista

Öppna rutan är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?