ถูกต้อง: กา, งา, ตา, ลา, ขา, ปา, นา, ยา, ทา, อา, ไม่ถูกต้อง: ตี, ดี, สี, หมี, ปี, ปีน, ยีน, มี, จีน, รี,

สระ อา VS สระ อี

Rankningslista

Tema

Alternativ

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?