Skapa bättre lektioner snabbare
1) Nizine su na zemljovidu označene... a) žutom bojom b) zelenom bojom c) plavom bojom 2) Najveći dijelovi Nizinske Hrvatske pripadaju... a) Kvarnerskom primorju b) Dinarskom gorju c) Panonskoj nizini 3) Nizina uz rijeku Savu je... a) Međimurje b) Pokuplje c) Posavina 4) Nizina uz rijeku Dravu je... a) Podravina b) Podunavlje c) Srijem 5) U ravničarskim se krajevima uzgajaju... a) žitarice b) masline c) šljive 6) Šećernu repu, suncokret i duhan nazivamo... a) agrumi b) krmno bilje c) industrijsko bilje 7) Od žitarica najviše uzgajaju kukuruz i… a) zob b) pšenicu c) proso 8) Od stoke najviše se uzgajaju goveda i... a) svinje b) koze c) ovce 9) U brojnim ribnjacima uzgajaju se... a) slatkovodne ribe b) školjke dagnje c) tune 10) Drvna industrija razvijena je zbog šuma... a) hrasta lužnjaka b) primorskog bora c) smreke i jele 11) Industrija je razvijena u blizini velikih... a) močvara b) ribnjaka c) gradova 12) Prehrambena tvornica Podravka je u... a) Požegi b) Koprivnici c) Osijeku 13) Prehrambena tvornica Gavrilović je u... a) Đakovu b) Zagrebu c) Petrinji 14) Za pokretanje hidroelektrana koristi se rijeka... a) Sava b) Bosut c) Drava 15) Nalazišta nafte nalaze se u blizini Kutine i... a) Donjeg Miholjca b) Koprivnice c) Karlovca 16) Sela u Slavoniji su... a) vrlo mala b) vrlo velika 17) Naziv za široku ravnu ulicu je... a) šor b) kala c) prilaz 18) Stare kuće u Turopolju izgrađene su od... a) kamena b) hrastovog drveta c) recikliranih materijala 19) Središte Međimurja je grad... a) Osijek b) Čakovec c) Bjelovar 20) Najveće naselje u Baranji je grad... a) Slavonski Brod b) Županja c) Beli Manastir 21) Grad na četiri rijeke je... a) Koprivnica b) Karlovac c) Slavonski Brod 22) Kroz Slavonski Brod teče rijeka... a) Cetina b) Mura c) Sava 23) Kroz Vukovar teče rijeka... a) Kupa b) Dunav c) Gacka 24) Kroz Vinkovce teče rijeka... a) Bosut b) Dobra c) Una 25) Kroz Osijek teče rijeka... a) Sutla b) Drava c) Neretva 26) Močvare Lonjsko polje i Kopački rit su... a) parkovi prirode b) strogi rezervati c) nacionalni parkovi 27) Vučedolska jarebica pronađena je u blizini... a) Vukovara b) Krapine c) Baške 28) Ivana Brlić-Mažuranić živjela je u... a) Vukovaru b) Slavonskom Brodu c) Zadru 29) Josip Juraj Strossmayer bio je... a) sastavljač pravopisa b) biskup i političar c) izumitelj padobrana 30) Josip Kozarac bio je... a) pisac i šumar b) kipar c) predsjednik RH

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva