1) a 2) o 3) e 4) i 5) u 6) ü 7) er 8) ai 9) ei 10) ao 11) ou 12) an 13) en 14) ang 15) eng 16) ong 17) ia 18) ie 19) iao 20) iou 21) ian 22) in 23) iang 24) ing 25) iong 26) ua 27) uo 28) uai 29) uei 30) uan 31) uen 32) uang 33) ueng 34) üe 35) üan 36) ün

韻母複習「香港普通話研習社提供」

排行榜

主題

選項

切換範本

互動式

恢復自動保存: ?