1) 瘋狂 a) fēng guɑ̄ng b) fēng kuɑ́ng c) kōng kuɑ̀ng d) fèng huɑ́ng 2) 勤儉 a) qín jiɑ̌n b) qín jiɑ̀n c) qīng jiɑ̌n d) qǐng jiɑ̌n 3) 互惠 a) wú huǐ b) wù huì c) wū huì d) hù huì 4) 遠遊 a) yǐn yōu b) yǐn yòu c) yuɑ̌n yóu d) yuɑ́n yóu 5) 靈芝 a) lín zhī b) lín jī c) níng zhì d) líng zhī 6) 胳臂 a) gē bǐ b) gē bì c) gē bei d) kě bǐ  7) 轉速 a) zhuɑ̀n shù b) juɑ̄n shū c) juɑ̀n shǔ d) zhuɑ̀n sù 8) 攜帶 a) xiè dɑ̀i b) xié dɑ̀i c) xiè dòu d) shé tɑ̄i 9) 違紀 a) wēi jí b) wéi jì c) wěi jì d) wèi zhi 10) 欣慰 a) xìng kuī b) xīn huì c) xīn wèi d) xíng huì

看詞語選拼音(一)「普通話研習社提供」

排行榜

主題

選項

切換範本

互動式

恢復自動保存: ?