fēng guɑ̄ng - 風光 , fēng kuɑ́ng - 瘋狂, kōng kuɑ̀ng - 空曠, fèng huɑ́ng - 鳳凰, qín jiɑ̌n - 勤儉, qínjiɑ̀n - 琴鍵, qīngjiɑ̌n - 清減, qǐng jiɑ̌n - 請柬,

詞語拼音配對(一)「香港普通話研習社提供」

排行榜

主題

選項

切換範本

互動式

恢復自動保存: ?