1) 8:15 - going to school a) AM b) PM 2) 3:00 - leaving school a) AM b) PM 3) 6:30 - eating dinner a) AM b) PM 4) 5:00 - soccer practice a) AM b) PM 5) 12:00 - eating lunch at school a) AM b) PM 6) 4:00 - working on homework a) AM b) PM 7) 7:00 - waking up a) AM b) PM 8) 6:45 - sunrise a) AM b) PM 9) 7:30 - sunset a) AM b) PM 10) 8:00 - leaving for vacation a) AM b) PM

排行榜

視覺風格

選項

切換範本

恢復自動保存: ?