สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

Hrvatski jezik 1 razred tena lana

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ 'hrvatski jezik 1 razred tena lana'

RIJEČ POČINJE NA SLOVO_2
RIJEČ POČINJE NA SLOVO_2 จับคู่
โดย
Na slovo, na slovo...
Na slovo, na slovo... หาคู่
โดย
Hrvatski  1.razred
Hrvatski 1.razred จริงหรือเท็จ
โดย
Pismenost - peti razred OŠ V. Holjevca
Pismenost - peti razred OŠ V. Holjevca แบบทดสอบ
โดย
Počinje slovom K i počinje  slovom L  (1.r)
Počinje slovom K i počinje slovom L (1.r) จริงหรือเท็จ
โดย
POREDAJ PRAVILNO - REČENICA MORA IMATI SMISAO.
POREDAJ PRAVILNO - REČENICA MORA IMATI SMISAO. ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
SLOVO H
SLOVO H ค้นหาคำ
โดย
Riječi koje počinju slovom Čč i riječi koje počinju slovom Ćć (1.r)
Riječi koje počinju slovom Čč i riječi koje počinju slovom Ćć (1.r) จริงหรือเท็จ
โดย
ABECEDA
ABECEDA เกมตอบคำถาม
โดย
 Čitanje rečenica i prijepis.
Čitanje rečenica i prijepis. ล้อสุ่ม
โดย
Rečenice
Rečenice คำสลับอักษร
โดย
Na kojem je mjestu glas L / glas E?
Na kojem je mjestu glas L / glas E? แบบทดสอบ
โดย
Riječ počinje na slovo_1
Riječ počinje na slovo_1 คู่ที่ตรงกัน
โดย
REČENICA
REČENICA ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Rečenica
Rečenica ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
Slovo G - potraži 15 riječi!
Slovo G - potraži 15 riječi! ค้นหาคำ
โดย
Slovo, riječ, rečenica
Slovo, riječ, rečenica เกมตอบคำถาม
โดย
1. razred - Rečenice
1. razred - Rečenice คำสลับอักษร
โดย
BORBA ZA HRVATSKI JEZIK
BORBA ZA HRVATSKI JEZIK เกมตอบคำถาม
โดย
Imena sa slovima Z i Ž
Imena sa slovima Z i Ž คำสลับอักษร
โดย
Hrvatska abeceda
Hrvatska abeceda แบบทดสอบ
โดย
Izmiješane riječi - pravilno poredaj riječi u smislenu rečenicu
Izmiješane riječi - pravilno poredaj riječi u smislenu rečenicu ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Složi rečenice
Složi rečenice แม่เหล็กคำ
Glasovi (Č i Ć, IJE i JE, Š i Đ)
Glasovi (Č i Ć, IJE i JE, Š i Đ) จับคู่
โดย
POSJET IZ SVEMIRA
POSJET IZ SVEMIRA แบบทดสอบ
โดย
Slova do F
Slova do F หาคู่
โดย
DOPUNI REČENICE
DOPUNI REČENICE คำที่ขาดหายไป
โดย
Ponavljamo hrvatski jezik
Ponavljamo hrvatski jezik แบบทดสอบ
โดย
Posvojni i opisni pridjevi, 4.r.
Posvojni i opisni pridjevi, 4.r. แบบทดสอบ
โดย
Pisanje kratica
Pisanje kratica หาคู่
โดย
Atribut/apozicija
Atribut/apozicija แบบทดสอบ
โดย
GLAGOLSKI OBLICI, PREZENT, PERFEKT
GLAGOLSKI OBLICI, PREZENT, PERFEKT จับคู่
โดย
Veliko slovo u imenima ustanova, škola, poduzeća ( 3. r)
Veliko slovo u imenima ustanova, škola, poduzeća ( 3. r) การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
COLOURS
COLOURS จริงหรือเท็จ
โดย
Feelings
Feelings จับคู่
Lirika- izražajna sredstva
Lirika- izražajna sredstva จับคู่
โดย
Redoslijed riječi u rečenici (2.r)
Redoslijed riječi u rečenici (2.r) แม่เหล็กคำ
โดย
Vrste riječi - imenice, glagoli i pridjevi  (3.r)
Vrste riječi - imenice, glagoli i pridjevi (3.r) การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Pisanje glasova č, ć, dž, đ
Pisanje glasova č, ć, dž, đ แบบทดสอบ
โดย
KNJIŽEVNE VRSTE
KNJIŽEVNE VRSTE คำไขว้
โดย
Pisanje č, ć, dž, đ, ije, je
Pisanje č, ć, dž, đ, ije, je แบบทดสอบ
โดย
INFINITIV, GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI ILI GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI
INFINITIV, GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI ILI GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI แบบทดสอบ
โดย
Oscar Wilde, Sretni kraljević
Oscar Wilde, Sretni kraljević ล้อสุ่ม
โดย
Kviz znanja o književnim djelima
Kviz znanja o književnim djelima แบบทดสอบ
โดย
Veliko početno slovo u imenima ulica i trgova
Veliko početno slovo u imenima ulica i trgova จริงหรือเท็จ
โดย
Pridjevi - 5. razred
Pridjevi - 5. razred คำที่ขาดหายไป
โดย
Padeži
Padeži ตีตัวตุ่น
โดย
Basna
Basna คำไขว้
โดย
Pridjevi (3.r)
Pridjevi (3.r) จริงหรือเท็จ
โดย
OBITELJ
OBITELJ หาคู่
โดย
Pridjevi
Pridjevi การเรียงลำดับกลุ่ม
 Kviz znanja 1.razred
Kviz znanja 1.razred แบบทดสอบ
โดย
Art - revision
Art - revision คำที่ขาดหายไป
โดย
Književni jezik i zavičajni govor
Književni jezik i zavičajni govor จับคู่
โดย
prepositions of time - IN, ON, AT
prepositions of time - IN, ON, AT คำที่ขาดหายไป
โดย
IMENICE 2.razred
IMENICE 2.razred ค้นหาคำ
โดย
Veliko početno slovo u imenima naseljenih mjesta
Veliko početno slovo u imenima naseljenih mjesta การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Hrvatski novac, 1.razred
Hrvatski novac, 1.razred จับคู่
โดย
Hrvatski književni jezik i narječja
Hrvatski književni jezik i narječja จับคู่
โดย