สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) คำต่อไปนี้คำใดเป็นคำสมาส a) สงสาร b) จันทร์เพ็ญ c) ถิ่นฐาน d) วิทยฐานะ 2) ข้อใดเป็นคำสมาสทั้งหมด a) อธิการ อัศวมุข มหาบุรุษ b) ธนบัตร    โภชนาหาร    ภัตตาคาร c) พฤษภาคม อิสรภาพ สารคดี d) จินตกวี กิตติศัพท์ จักขวาพาธ 3) ข้อใดเป็นคำสมาส a) ชีวประวัติ b) ฉันทลักษณ์ c) ภูมิลำเนา d) พระพุทธเจ้า 4) ข้อใดเป็นคำสมาส a) ราชานุญาต b) ราชาคณะ c) ราชามาตย์ d) ราชานุเคราะห์ 5) ข้อใดไม่ได้อ่านอย่างคำสมาส a) สวัสดิการ b) สารคดี c) บรรษัท d) ทศนิยม 6) “วาทศิลป์” แปลตามหลักคำสมาสว่าอย่างไร a) ศิลปะและวาทะ b) วาทะและศิลปะ c) ถ้อยคำที่เป็นศิลปะ d) ศิลปะแห่งถ้อยคำ 7) ข้อใดเป็นลักษณะของคำสมาส a) คำไทยประสมกันตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป b) คำประสมที่มาจากภาษาบาลีและคำไทย c) คำที่ประสมคำบาลีกับคำภาษาอื่น d) คำที่ประสมคำบาลีหรือคำสันสกฤต 8) ข้อใดไม่ใช่คำสมาส a) ภาษาไทย b) วิทยาศาสตร์ c) สังคมศาสตร์ d) พานิชยกรรม 9) ข้อใดไม่ใช่คำสมาส a) ธุรการ b) ปกครอง c) กิจกรรม d) วิชาการ 10) ข้อใดเป็นคำสมาส a) ประวัติบุคคล b) ประวัติกวี c) ประวัติการณ์ d) ประวัติสุนทรภู่

แบบฝึกหัดก่อนเรียน เรื่อง คำสมาส

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ