สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) the afternoon a) IN b) ON c) AT 2) 6 p.m a) IN b) ON c) AT 3) 25th May a) IN b) ON c) AT 4) autumn a) IN b) ON c) AT 5) Saturday a) IN b) ON c) AT 6) Easter a) IN b) ON c) AT 7) my birthday a) IN b) ON c) AT 8) Christmas a) IN b) ON c) AT 9) 10 minutes a) IN b) ON c) AT 10) 1999 a) IN b) ON c) AT 11) Friday night a) IN b) ON c) AT 12) night a) IN b) ON c) AT 13) the weekend a) IN b) ON c) AT 14) summer a) IN b) ON c) AT 15) Monday morning a) IN b) ON c) AT 16) March a) IN b) ON c) AT 17) the morning a) at b) in c) on 18) 2007 a) in b) on c) at 19) Monday a) in b) at c) on 20) 5th of May a) at b) on c) in

Prepositions of time - "in", "on", "at"

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ