สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
family: 爸爸, 妈妈, 弟弟, 哥哥, 妹妹, 姐姐, 爷爷, 奶奶, animals: 小马, 小猪, 小牛, 小鱼, 老虎, 老鼠, 大龙, 大羊, numbers: 二十, 十八, 十四, 三十九, 七十, 五十一, 六, 十,

Group- family/numbers/animals

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ