สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) He doesn't like carrots.  a) b) 2) She likes cakes!  a) b) 3) Peter likes water.  a) b) 4) She likes cheese.  a) b) 5) Paul doesn't like grapes.  a) b) 6) My friend doesn't like orange juice.  a) b) 7) Sam doesn't like crisps. a) b) 8) My sister likes sandwiches. a) b) 9) Henry ________ fried potatoes. a) DOESN'T LIKE b) LIKES 10) Sarah _____________ broccoli. a) DOESN'T LIKE b) LIKES

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ