สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Когда родился Ф.М. Достоевский?, Где родился Ф.М. Достоэвский?, Какие произведения написал Ф.М. Достоевский?, Кто является главным героем романа "Преступление и наказание"?, Что явилось наказанием для героя романа "Преступление и наказание"?, В каком городе происходит действие романа "Преступление и наказание"?, Какова основная причина преступления главного героя романа "Преступление и наказание"?.

Ф.М. Достоевский

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ