สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) Ich _____________ geklettert. a) bin b) habe c) hast d) sind e) seid f) hat 2) Du _______ gelesen. a) bin b) ist c) hat d) seid e) habe f) hast 3) Wir ________ in der Schule geturnt. a) sind b) haben c) bist d) hat e) habt f) seid 4) Ihr _________ sehr schnell gelaufen. a) bist b) sind c) seid d) habt e) bin f) ist 5) Die Kinder ___________ Brot mit Käse zum Frühstück gegessen. a) hat b) ist c) sind d) haben e) habe f) seid 6) In der Schule __________ wir immer sehr lange gespielt. a) haben b) hast c) sind d) bin e) ist f) hat 7) Jeden Morgen _________ ich 250 m geschwommen. a) hast b) bin c) bist d) hat e) sind f) ist 8) Wann ________ du die Matheaufgaben gemacht? a) haben b) bist c) habt d) hast e) ist f) sind

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

เปิดกล่อง เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ