1) Terminal สัญลักษณ์นี้หมายถึง a) เริ่มต้นการทำงาน/สิ้นสุดการทำงาน b) จุดเชื่อมต่อ c) การตัดสินใจ d) process 2) Decision สัญลักษณ์นี้หมายถึง a) แสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์ b) เริ่มต้นการทำงาน c) การตัดสินใจ d) การแสดงข้อมูลออกทางจอภาพ 3) สัญลักษณ์นี้หมายถึง a) การตัดสินใจ b) แสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์ c) การรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลทางจอภาพ d) การรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลโดยไม่ระบุอุปกรณ์ 4) สัญลักษณ์ใดแสดงข้อมูลออกทางจอภาพ a) b) c) d) 5) สัญลักษณ์ Process ข้อใดถูกต้อง a) แสดงผลข้อมูล b) เครื่องหมายตัดสินใจ c) ใช้ในการประมวลผลข้อมูล กำหนดค่า และคำนวณ d) แสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพ 6) สัญลักษณ์ใดรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์ a) b) c) d) 7) ข้อใดคือหน้าที่ของลูกศรลำดับการทำงาน Flow line a) แสดงขั้นตอนลำดับการทำงาน b) แสดงการเริ่มต้นของโปรแกรม c) เป็นสัญลักษณ์ Flow chart d) แสดงขั้นตอนการแสดงผล 8) สัญลักษณ์ A คือ a) แสดงผลออกทางจอภาพ b) จุดต่อเนื่องอยู่คนละหน้า c) จุดต่อเนื่องอยู่หน้าเดียวกัน d) ถูกทุกข้อ 9) สัญลักษณ์ A คือ a) จุดเชื่อมต่อหน้าเดียวกัน b) จุดเชื่อมต่อคนละหน้า c) แสดงผลออกทางจอภาพ d) ถูกทุกข้อ 10) นักศึกษาต้องการเกรดวิชานี้เท่าใด a) 4.00 b) 1.5 c) 3.5 d) 2.5

สัญลักษณ์ผังงาน (Flowchart)

ลีดเดอร์บอร์ด

ธีม

ตัวเลือก

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม