1) ละครเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์อย่างไร a) มีเนื้อเรื่องเหมือนชีวิตจริง b) ใช้คนเป็นตัวเอกของเรื่อง c) กล่าวถึงแต่คนที่มีชีวิต d) ทำให้ชีวิตคนยืนยาว 2) เรื่องราวที่จะนำมาแสดงละครสร้างสรรค์ควรมีลักษณะอย่างไร a) ชีวประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียง  b) กำลังอยู่ในความนิยมของสังคม c) ล้ำสมัยเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี d) ให้ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้ 3) ละครสร้างสรรค์เน้นเรื่องใดเป็นสำคัญ a) อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง b) เวทีที่ใช้ในการแสดง c) ขั้นตอนการแสดง d) เครื่องแต่งกาย 4) บทสนทนาที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร a) มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่เกิดขึ้นในละครนั้น b) ทำให้การดำเนินเรื่องราวมีความยืดยาวขึ้น c) สำนวนภาษามีลักษณะเกินจริง   d) บรรยายเรื่องราวที่เกิดขึ้น 5) นักแสดงที่ปล่อยอารมณ์ออกมาจนเกินบทบาทของตัวละคร แสดงว่าขาดการฝึกในเรื่องใด a) การควบคุมอารมณ์ b) การอ่านบท c) การฟัง d) การพูด

แบบทดสอบก่อนเรียนชั้นม.6 การสร้างสรรค์ละครสั้น

ลีดเดอร์บอร์ด

ธีม

ตัวเลือก

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม