1) นักบุญเปาโลเกิดที่เมืองทาร์ซัส ในแค้วนใด a) ซีลีเซีย b) ปัมฟีเลีย c) ฟรีเจีย d) ฟีนีเซีย 2) นักบุญเปาโลนามเดิมของท่านคือ"เซาโล" เป็นภาษาใด a) กรีก b) ฮีบรู c) โรมัน d) อาราเมอิก 3) นักบุญเปาโลมาจากเผ่าใดใน 12 ตระกูลของอิสราเอล a) มนัสเส b) รูเบน c) เบนยามิน d) เลวี 4) เมื่อเป็นหนุ่มนักบุญเปาโลศึกษาพระคัมภีร์อย่างละเอียดตามแบบของใคร a) ฟาริสี b) สะดูสี c) คัมภีราจารย์ d) หมอกฏหมาย 5) ข้อใดมิใช่อุปนิสัยของนักบุญเปาโล a) มุ่งมั่น b) เด็ดเดี่ยว c) อุทิศตน d) ประนีประนอม 6) นักบุญเปาโลประกอบอาชีพใด a) พ่อค้า b) ช่างทำรองเท้า c) ชาวประมง d) ช่างทำกระโจม 7) เซาโลขอหนังสือมอบอำนาจเพื่อจับกุมคริสตชนจากใคร a) คายาฟาส b) อันนาส c) มหาสมณะ d) ยูสทัส 8) เซาโลล้มลงที่พื้นดินและมองไม่เห็นสิ่งใดเลยเป็นเวลากี่วัน a) 1 วัน b) 2 วัน c) 3 วัน d) 4 วัน 9) พระเป็นเจ้าทรงใช้ผู้ใดไปหาเซาโล เพื่อทำให้เขามองเห็น a) ฟิลิป b) สัปฟีรา c) บารนาบัส d) อานาเนีย 10) องค์อุปถัมภ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรคือ...... . a) นักบุญโยเซฟ b) นักบุญเปาโล c) นักบุญเปโตร d) นักบุญนิโคลัส 11) นักบุญเปาโลเทศน์สอนว่า " พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้า" ครั้งแรกที่เมืองใด a) ดามัสกัส b) อันทิโอก c) ทาร์ซัส d) มาซิโดเนีย 12) บรรดาคริสตชนสมัยนั้นกลัวนักบุญเปาโลเพราะไม่เชื่อว่าเขาเป็นศิษย์ที่แท้จริง ผู้ที่ช่วยยืนยันว่านักบุญเปาโลกลับใจแล้วคือใคร a) ฟิลิป b) สัปฟีรา c) บารนาบัส d) อานาเนีย 13) นักบุญเปาโลเสียชีวิตอย่างไร a) ถูกตัดศีรษะนอกกรุงโรม b) ถูกหินทุ่มที่กรุงเยรูซาเล็ม c) ถูกนำไปสู้กับสิงโตที่กรุงโรม d) ถูกตรึงกางเขนที่กรุงเยรูซาเล็ม 14) สัญญลักษณ์ของนักบุญเปาโลคืออะไร a) สมอ b) ดาบและพระคัมภีร์ c) กุญแจและหนังสือ d) เสื้อคลุม 15) จดหมายของนักบุญเปาโลมีกี่ฉบับ a) 12 ฉบับ b) 13 ฉบับ c) 14 ฉบับ d) 15 ฉบับ 16) เราฉลองนักบุญเปาโลกลับใจในวันใด a) 25 เมษายน b) 25 มีนาคม c) 25 กุมภาพันธ์ d) 25 มกราคม 17) ผู้ที่นักบุญเปาโลปรารถนาจะประกาศพระวาจาให้เป็นอันดับแรกคือใคร a) ชาวกรีก b) ชาวยิว c) ชาวโรมัน d) คนต่างศาสนาที่มิใช่ชาวยิว 18) " ข่าวดี" ที่นักบุญเปาโลได้รับมอบหมายให้ประกาศเป็นเรื่องเกี่ยวกับ a) พระบิดา b) พระบุตร c) พระจิต d) พระตรีเอกภาพ 19) สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดคือ..... a) ความรัก b) ความเชื่อ c) ความไว้ใจ d) ความหวัง 20) นักบุญเปาโลทุ่มเททำงานทุกอย่างเพราะมีอะไรเป็นแรงผลักดันภายในใจของท่าน a) ความรับผิดชอบ b) ความรักต่อคริสตชน c) ความรักต่อพระเยซูเจ้า d) ความเอาใจใส่ต่องานแพร่ธรรม

ประวัตินักบุญเปาโล

ลีดเดอร์บอร์ด

ธีม

ตัวเลือก

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม