สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) 这是多少令吉? a) RM 5 b) RM 2 c) RM 1 d) RM 10 2) 这是多少令吉? a) RM 5 b) RM 2 c) RM 1 d) RM 10 3) 这是多少令吉? a) RM 5 b) RM 2 c) RM 1 d) RM 10 4) 这是多少仙? a) 5 仙 b) 10 仙 c) 20 仙 d) 50 仙 5) 这是多少仙? a) 5 仙 b) 10 仙 c) 20仙 d) 50 仙 6) 这是多少仙? a) 5仙 b) 10 仙 c) 20 仙 d) 50仙 7) 这是多少仙? a) 5仙 b) 10仙 c) 20仙 d) 50仙 8) 这是多少令吉? a) RM 2 b) RM 5 c) RM 20 d) RM 50 9) 这是多少令吉? a) RM 5 b) RM 10 c) RM 20 d) RM 50 10) 这是多少令吉? a) RM 10 b) RM 20 c) RM 50 d) RM100 11) 加一加,总共多少令吉? a) RM 3 b) RM 16 c) RM 25 d) RM 26 12) 总共多少钱? a) RM 1.20 b) RM 11.20 c) RM 10.20 d) RM 15.20 13) 总共多少钱? a) RM10.50 b) RM 100.50 c) RM 1.20 d) RM 1.50 14) 总共多少令吉? a) 二十令吉 b) 三十令吉 c) 三令吉 d) 四十令吉 15) 总共多少令吉? a) RM 167 b) RM 181 c) RM 175 d) RM 190

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ