1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี a) อพ.สธ b) อพ.สค c) สอ.พธ d) สอ.ชต 2) ข้อใดคือสัญลักษณ์ของโครงการ อพ.สธ a) ดอกกล้วยไม้ b) ดอกพวงคราม c) ดอกพวงชมพู d) ดอกชมพูภูคา 3) ในปี พ.ศ 2503 พระบามสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงอนุรักษ์ต้นอะไร a) ต้นยางนา b) ต้นวาสนา c) ต้นทองอุไร d) ต้นยางอินเดีย 4) “ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน “ เป็นสื่อการเรียนรู้แบบใด a) สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร b) วางแผนพัฒนาทรัพยากร c) ปกปักทรัพยากร d) ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 5) การสำรวจขึ้นทะเบียนทำรหัสประจำต้นไม้ การทำรหัสพิกัดทรัพยากรชีวภาพอื่นๆเป็นกิจกรรมใด a) วางแผนพัฒนาทรัพยากร b) สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร c) ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร d) ปกปักทรัพยากร 6) ตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง ตัวอย่างในรูปเมล็ดพันธุ์ สัตว์ จุลินทรีย์ เห็ด รา ฯลฯเป็นกิจกรรมใด a) ปกปักทรัพยากร b) สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร c) วางแผนพัฒนาทรัพยากร d) ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 7) การเก็บลายพิมพ์ดีเอ็นเอ เป็นการดำเนินงานในเรื่องใด a) การปกปักทรัพยากร b) การสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากร c) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร d) การวางแผนพัฒนาทรัพยากร

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลีดเดอร์บอร์ด

ธีม

ตัวเลือก

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม