สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) ما الحرف الأول في الصورة التي أمامك؟ a) ث b) ج 2) ما الحرف الأول في الصورة التي أمامك؟ a) ر b) ث 3) ما الحرف الأول في الصورة التي أمامك؟ a) ث b) ق 4) ما الحرف الأول في الصورة التي أمامك؟ a) ف b) ث 5) ما الحرف الأول في الصورة التي أمامك؟ a) ث b) ن

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ