สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) You _______________ a good student  a) are b) is 2) I ________________ a teacher a) is b) am 3) is a cat a) It  b) he 4) is my dad a) She b) It c) He 5) is my mum a) She b) it c) he

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ