สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1.000 - χίλια, 123 - εκατόν είκοσι τρία, 500 - πεντακόσια , 999 - εννιακόσια ενενήντα εννιά, 568 - πεντακόσια εξήντα οχτώ, 709 - εφτακόσια εννιά, 246 - διακόσια σαράντα έξι, 638 - εξακόσια τριάντα οχτώ, 481 - τετρακόσια ογδόντα ένα, 900 - εννιακόσια , 361 - τρακόσια εξήντα ένα, 600 - εξακόσια , 800 - οχτακόσια, 100 - εκατό, 200 - διακόσια, 700 - εφτακόσια, 300 - τρακόσια, 400 - τετρακόσια,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ