สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) posvojni pridjevi a)  bakin  b) zelen c) Markova d) nasmijana e) slavonski f) Majino 2) opisni pridjevi a) djedovo b)  lijepa c) stakleno d) čarobno e) Domagojev f) uspravan 3) posvojni pridjevi a) Antina b) kratko c) dječakova d) Evino e) šamački f) hrvatski 4) opisni pridjevi a) veseo b) sinova c) znatiželjna d) razigrano e) Puckovo f) simpatičan 5) Točno: a) susjedove b) Domagojevi c) martinini d) Djedov e) slavonska f) Lička 6) Netočno: a) sestrina b) Dječakove c) Lukino d) dalmatinske e) Zagrebački f) Ivanov

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ