สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) Миша је помножио неке бројеве са 2. Који резултат није могао да добије? a) 2 b) 4 c) 8 d) 10 e) 11 f) 12 2) Аутић кошта 7 динара, а возић два пута више. Колико коштају обе играчке заједно? a) 20 динара b) 17 динара c) 27 динара d) 21 динар e) 14 динара f) Не знам 3) Књига је два пута скупља од свеске, а свеска је 8 динара. Колико коштају књига и свеска заједно?  a) 14 динара b) 24 динара c) 16 динара d) 34 динара e) 100 динара f) Не знам 4) Којем од бројева је цифра јединица два пута мања од цифре десетица? a) 24 b) 12 c) 42 d) 18 e) 100 f) Не знам 5) Којем од бројева је цифра десетица два пута мања од цифре јединица? a) 24 b) 16 c) 42 d) 18 e) 100 f) Не знам

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ชุมชน Kockarevic MATEMATIKA

เซอร์เบียแอนด์มอนเทเนโกร

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ