สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) Wymień osoby Trójcy Świętej. a) Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty b) Jezus, Józef i Maryja c) Mateusz, Marek i Łukasz d) św. Michał, św. Rafał, św. Gabriel 2) Co usłyszeli Apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy? a) Skoczną muzykę b) Burzę c) Uderzenie wiatru d) Bicie dzwonu 3) Co pojawiło się nad głowami Apostołów w Wieczerniku a) Aureole b) Płonące serca c) Korony d) Języki ognia 4) Co robili Apostołowie po tym jak zstąpił na nich Duch Św.? a) Śpiewali kolędy b) Tańczyli sambę c) Głosili Słowo Boże d) Mówili obcymi językami 5) Kto był obecny w Wieczerniku w dniu Zesłania Ducha Św.? a) Św. Józef b) Maryja c) Św. Paweł d) Jezus

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ