สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ch, sh, th, wh,

match the digraph wh, th, sh, ch

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ชุมชน Lrubal digraphs and blends

สหรัฐอเมริกา

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ