สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
camera, keyboard, computer, play the guitar, take photos, play the keyboard, ride a horse, do karate, write a story, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred, collect stickers, soft toy, leaf, leaves,

ธีม

ตัวเลือก

ลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ