1) กลุ่มชนที่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา สมัยพุทธกาล คือกลุ่มใด a) กษัตริย์ b) พราหมณ์ c) แพศย์ d) ศูทร 2) ข้อใดตรงกับวรรณะกษัตริย์ a) b) c) d) 3) ข้อใดตรงกับวรรณะพราหมณ์ a) b) c) d) 4) ข้อใดตรงกับวรรณะแพศย์ a) b) c) d) 5) ข้อใดตรงกับวรรณะศูทร a) b) c) d)

ลีดเดอร์บอร์ด

ธีม

ตัวเลือก

สลับแม่แบบ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม