1) อาบัติปาราชิก มีกี่ข้อ a) 4 b) 13 c) 30 d) 92 e) 2 2) อาบัติสังฆาทิเสส มีกี่ข้อ a) 4 b) 13 c) 30 d) 92 e) 2 3) นิสสัคคิยปาจิตตีย์ มีกี่หมวด a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 4) ภิกษุมีเพศสัมพันธ์ ข้อใดทำแล้วไม่เป็นอาบัติปาราชิก a) มีเพศสัมพันธ์กับสัตว์เดรัจฉาน b) มีเพศสัมพันธ์กับเด็กต่ำกว่า 18 ปี c) มีเพศสัมพันธ์กับผู้ทีมีอายุเกิน 60 ปี d) มีเพศสัมพันธ์กับซากศพ ที่มีอวัยวะขาดแหว่ง ไม่เหลือรูปทรง e) มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน 5) อาบัติใดมีโทษอย่างกลาง a) ปาราชิก b) สังฆาทิเสส c) ปาจิตตีย์ d) อนิยต e) ปาฏิเทสนียะ

ลีดเดอร์บอร์ด

ธีม

ตัวเลือก

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม