1) หลักฐานใดที่ช่วยยืนยันว่าสุโขทัยมีความเจริญมาก่อนหน้าที่จะได้สถาปนาเป็นราชธานี a) ศาสนสถานศิลปะขอม b) เรื่องราวจากเอกสารจีน c) ข้อความที่ปรากฏในศิลาจารึก d) พระราชพงศาวดารกรุงสุโขทัย 2) การสถาปนากรุงสุโขทัยเกิดจากวิธีใด a) กลุ่มคนไทยอพยพลงมาตั้งถิ่นฐานบ้านเมือง b) ขอมรบชนะชุมชนที่อยู่มาก่อนแล้วตั้งกรุงสุโขทัยขึ้น c) กลุ่มคนไทยรวมตัวตั้งตนเป็นอิสระ ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจขอม d) อาณาจักรขอมได้ให้อิสรภาพโดยมอบผู้คนและทรัพย์สินมาสร้างบ้านเมือง 3) การปกครองแบบพ่อปกครองลูก ส่งผลดีต่ออาณาจักรสุโขทัยอย่างไร a) ชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายมากขึ้น b) การละเมิดกฎหมายลดน้อยลง c) กษัตริย์กับราษฎรใกล้ชิดกัน d) ทำให้ขุนนางมีอำนาจมาก 4) รูปแบบการปกครองสมัยสุโขทัยมีลักษณะอย่างไร a) แบ่งพื้นที่เป็นมณฑล b) ส่งข้าหลวงไปปกครอง c) รวมอำนาจไว้ที่ราชธานี d) กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 5) ลักษณะการค้าขายของอาณาจักรสุโขทัยตรงกับข้อใด a) ราษฎรค้าขายสินค้าได้บางชนิด b) ราษฎรค้าขายได้อย่างเสรี c) รัฐค้าขายแข่งกับราษฎร d) รัฐเป็นผู้ผูกขาดการค้า

คำถามวิชาประวัติศาสตร์

โดย

ลีดเดอร์บอร์ด

สไตล์ภาพ

ตัวเลือก

สลับแม่แบบ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม