สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Correct: SPEAKS, WAKES UP, GOES, HAS, GETS UP, LIVES, READS, CLEANS, DOES, FLIES, WATCHES, TRIES, EATS, SEES, WRITES, PLAYS, KISSES, Incorrect: SPEAK, WAKE UP, GO, HAVE, GET UP, LIVE, READ, CLEAN, DO, FLY, WATCH, TRY, EAT, SEE, WRITE, PLAY, KISS,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ