สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Correct: hen, pen, ten, men, bed, tent, eggs, wet, web, bell, jet, Incorrect: cat, fat, can, rat, rap, van,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ