1) Which object begins with the B sound? a) b) c) 2) Which object begins with the E sound? a) b) c) 3) Which object begins with the A sound? a) b) c) 4) Which object begins with the P sound? a) b) c) 5) Which object begins with the Y sound? a) b) c) 6) Which object begins with the H sound? a) b) c) 7) Which object begins with the T sound? a) b) c) 8) Which object begins with the S sound? a) b) c) 9) Which object begins with the U sound? a) b) c) 10) Which object begins with the M sound? a) b) c) 11) Which object begins with the J sound? a) b) c) 12) Which object begins with the C sound? a) b) c) 13) Which object begins with the V sound? a) b) c) 14) Which object begins with the O sound? a) b) c) 15) Which object begins with the Q sound? a) b) c) 16) Which object begins with the letter R? a) b) c) 17) Which object begins with the N sound? a) b) c) 18) Which object ENDS with the X sound? a) b) c) 19) Which object begins with the CH sound? a) b) 20) Which object begins with the SH sound? a) b)

ธีม

ตัวเลือก

ลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม