สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) Koja slika prikazuje zimu? a) b) c) d) 2) Klikni na sliku koja prikazuje šal? a) b) c) d) 3) Kada pada kiša potrebno mi je: a) b) c) d) 4) Danas je utorak, sutra je: a) četvrtak b) srijeda c) subota d) ponedeljak 5) Jedan tjedan traje: a) deset dana b) tri dana c) četiri dana d) sedam dana

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ