สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) เอกสารเครดิตที่ใช้แทนเงินในวงการธุรกิจ มีภาระผูกพันระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้คือข้อใด a) ตั๋วเงิน b) ตั๋วเงินรับ c) ตั๋วเงินจ่าย d) ตั๋วสัญญาใช้เงิน e) ตั๋วแลกเงิน f) เช็ค 2) ผู้สั่งจ่าย (Drawer) คือข้อใด a) ผู้รับรองตั๋ว (ลูกหนี้) b) ผู้ทรงตั๋ว c) ผู้มีตั๋วใว้ในครอบครอง d) ผู้รับเงิน e) ผู้สลักหลังตั๋ว f) ผู้ออกตั๋วแลกเงิน (เจ้าหนี้) 3) วันครบกำหนดชำระเงิน คือข้อใด a) วันที่ตั๋วครบกำหนดตามเวลาที่ระบุในตั๋ว b) วันที่รับรองตั๋วเงิน c) วันที่ออกตั๋ว d) วันที่คิดดอกเบี้ยตั๋ว e) วันที่หน้าตั๋ว f) วันที่จ่ายเงิน 4) Drawee หมายถึงใคร a) ผู้รับเงิน b) ผู้สั่งจ่ายเงิน c) ผู้จ่ายเงิน d) ผู้ทรงตั๋ว e) ผู้ครอบครองตั๋ว f) เจ้าหนี้ 5) บุคคลที่จะต้องจ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน คือข้อใด a) ผู้สั่งจ่ายเงิน b) ธนาคาร c) ผู้ทรงตั๋ว d) ผู้รับรองตั๋ว e) เจ้าหนี้ f) ลูกหนี้ 6) Drawer หมายถึงใคร a) ผู้รับเงิน b) ผู้สั่งจ่าย c) ผู้ครอบครองตั๋ว d) ลูกหนี้ e) ผู้ทรงตั๋ว f) ผู้จ่ายเงิน 7) ตั๋วแลกเงินประกอบด้วยบุคคลกี่ฝ่าย a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6 8) Payee หมายถึงใคร a) ผู้รับเงิน b) ผู้สั่งจ่าย c) ผู้ครอบครองตั๋ว d) ผู้จ่ายเงิน e) ผู้ทรงตั๋ว f) ผู้ออกตั๋ว 9) จำนวนเงินหน้าตั๋ว x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลา คือสูตรการคำนวณหาอะไร a) ดอกเบี้ยรับ b) ดอกเบี้ยจ่าย c) เงินหน้าตั๋ว d) คำนวณวันครบกำหนด e) วันรับรองตั๋ว f) ดอกเบี้ยตั๋ว 10) Cheqe คืออะไร a) ตั๋วเงินรับ b) เช็ค c) ตั๋วเงิน d) ตั๋วแลกเงิน e) ตั๋วสัญญาใช้เงิน f) ผู้สั่งจ่าย 11) ตั๋วเงินรับ คือ a) ผู้ออกตั๋วแลกเงิน b) ผู้รับรองตั๋ว c) ผู้ทรงตั๋ว d) เจ้าหนี้ e) ลูกหนี้ f) ตั๋วแลกเงินของเจ้าหนี้ 12) Notes Receivable คือข้อใด a) ตั๋วเงิน b) ตั๋วเงินรับ c) ดอกเบี้ยตั๋วเงินรับ d) ตั๋วรับเงิน e) ตั๋วเงินรับจ่าย f) เช็ค 13) ทะเบียนตั๋วเงิน คือข้อใด a) Notes Receivable Register b) Notes Payable c) Notes Receivable d) Notes e) Bill of Exchang f) Cheque 14) ตั๋วเงินที่กิจการลงลายมือชื่อรับรองเรียกว่าอะไร a) ตั๋วสัญญาใช้เิน b) ตั๋วเงินรับ c) ตั๋วสั่งจ่าย d) ตั๋วแลกเงิน e) ตั๋วเงินจ่าย f) ดอกเบี้ยรับ 15) ตั๋วเงินจ่ายถือเป็นบัญชีประเภทใด a) สินทรัพย์ b) ทุน c) หนี้สิน d) ธนาคาร e) ค่าใช้จ่าย f) รายได้ 16) Sight Bill หมายถึงข้อใด a) ตั๋วแลกเงินจ่าย b) ตั๋วแลกเงินต่างประเทศ c) ตั๋วแลกเงินชนิดจ่ายทันทีเมื่อทวงถาม d) ตั๋วแลกเงินชนิดมีกำหนดเวลา e) ตั๋วแลกเงินในประเทศ f) ผู้ทรงตั๋วแลกเงิน 17) กิจการออกตั๋วเพื่อชำระหนี้ คือข้อใด a) ตั๋วเงิน b) ตั๋วเงินรับ c) ตั๋วเงินจ่าย d) ตั๋วแลกเงิน e) ตั๋วสัญญาใช้เงิน f) ผู้ทรงตั๋ว 18) ตั๋วแลกเงินประกอบด้วยบุคคลกี่ฝ่าย a) 1 b) 3 c) 2 หรือ 3 d) 4 e) 5 f) 6 19) ผู้ทรงตั๋วไปแจ้งความเพื่อทำคำคัดค้าน ต้องไปที่ใด a) สถานีตำรวจ b) ธนาคาร c) กรมพัฒนาธุระกิจการค้า d) ที่ว่าการอำเภอ e) กรมสรรพากร f) ห้างสรรพสินค้า 20) เมื่อตั๋วเงินขาดความเชื่อถือจะต้องทำคำคัดค้านภายในกี่วัน นับจากวันครบกำหนด a) 1 วัน b) 3 วัน c) 7 วัน d) 1 เดือน e) 15 วัน f) 20 วัน 21) Foreign Bill หมายถึงข้อใด a) ตั๋วแลกเงินจ่าย b) ตั๋วแลกเงินต่างประเทศ c) ตั๋วแลกเงินจ่ายชนิดจ่ายทันทีเมื่อทวงถาม d) ตั๋วแลกเงินชนิดมีกำหนดเวลา e) ตั๋วแลกเงินในประเทศ f) ผู้ถือตั๋ว 22) เมื่อตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ บุคคลใดควรจะเป็นผู้แจ้งขอทำคำคัดค้าน a) ผู้โอน b) ผู้รับโอน c) ผู้จ่ายเงินตามตั๋ว d) ผู้รับเงิน e) ผู้ถือตั๋ว (ผู้ทรงตั๋ว) f) ่ผู้รับตั๋ว 23) ค่าใช้จ่ายในการทำคำคัดค้าน จะต้องจ่ายให้กับบุคคลใด a) เจ้าหน้าที่ตำรวจ b) เจ้าหน้าที่อำเภอหรือเขต c) เจ้าหน้าที่ธนาคาร d) เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร e) เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า f) เจ้าหน้าที่ห้างสรรพสินค้า 24) ถ้ามิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยพ้นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น กฏหมายให้ใช้อัตราเท่าใด a) 5% b) 6% c) 7% d) 10% e) 11% f) 15% 25) ในวันที่ตั๋วเงินจ่ายขาดความน่าเชื่อถือ จะบันทึกบัญชีอย่างไร a) Dr.ลูกหนี้ Cr.เจ้าหนี้ b) Dr.ลูกหนี้ Cr.ตั๋วเงินจ่าย c) Dr.ตั๋วเงินจ่าย Cr.เจ้าหนี้ d) Dr.ตั๋วเงินจ่าย Cr.ลูกหนี้ e) Dr.เจ้าหนี้ Cr.ลูกหนี้ f) Dr.ลูกหนี้ Cr.ตั๋วเงินรับ 26) หน้าที่ของผู้รักษาเงินสดย่อย มีกี่วิธี a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6 27) เงินสดย่อยคือข้อใด a) Petty Cash b) Petty Cashier c) Petty Cash Book d) Petty Cash Voucher e) Petty f) Petty Voucher 28) ผู้รักษาเงินสดย่อย คือข้อใด a) Petty Cash b) Petty Cashier c) Petty Cash Book d) Petty Cash Voucher e) Petty f) Petty Voucher 29) ใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อยเป็นเอกสารประเภทใด a) เอกสารภายนอก b) เอกสารภายใน c) เอกสารระหว่างแผนก d) เอกสาระหว่างบริษัท e) เอกสารส่งออก f) เอกสารนำเข้า 30) ค่าใช้จ่ายที่ควรนำมาเบิกจากผู้รักษาเงินสดย่อย คือข้อใด a) ซื้อสินค้า b) จ่ายเงินเดือน c) จ่ายค่ารับรอง d) ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน e) จ่ายค่าขนส่งสินค้า f) ขายสินค้า

พัฒนาทักษะความรู้ในรูปแบบเกมเขาวงกต เรื่องการบัญชีตั๋วเงิน

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ