สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) สเตอร์แมนได้สรุปประโยชน์ของการกระจายอำนาจทางการศึกษาที่ส่ผลให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรขึ้น ไว้ว่าอย่างไร a) เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน และชุมชนได้อย่างแท้จริง b) เพื่อแก้ปัญหา ความหลากหลายของหลักสูตร c) เพื่อให้ผู้เรียน เลือกเรียนตามความสนใจของตน 2) วิธีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมดกี่ขั้นตอน a) 3 b) 4 c) 5 3) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ ยกเว้นด้านใด a) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ และความต้องการของชุมชน b) การวิเคราะห์ ศักยภาพของโรงเรียน c) การวิเคราะห์ ภาพลักษณ์ของโรงเรียน 4) การร่างหลักสูตรมีการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อเหตุใด a) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติตามเป้าหมาย b) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในความสามารถของตนเอง c) เพื่อให้ผู้เรียน ค้นพบความสามารถ ความถนัดของตนเอง 5) กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการเรียนรู้แบบใด a) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำ b) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยมีครู อาจารย์คอยอธิบายหน้าห้อง c) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและปฏิบัติตามคำสั่ง 6) กิจกรรมใดไม่ใช่กิจกรรม 4H  a) Head b) Hand c) Hale 7) บลูมและคณะ ได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฏีการเรียนรู้และจิตวิทยาพื้นฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้3ด้าน ได้แก่ด้านใดบ้าง a) ด้านสติปัญญา ด้านความสามารถ ด้านร่างกาย b) ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ c) ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ 8) ด้านพุทธิพิสัย ประกอบด้วยพฤติกรรม 6 ระดับ พฤติกรรมการวิเคราะห์อยู่ในพฤติกรรมระดับใด a) P2 b) A3 c) K4 9) ทักษะพิสัย ประกอบด้วยพฤติกรรม 5ระดับ พฤติกรรมการกระทำอย่างต่อเนื่องอยู่ในพฤติกรรมระดับใด a) A3 b) P4 c) K5 10) ผู้ใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการพัฒนาหลักสูตร a) ผู้บริหารสถานศึกษา b) ผู้เรียน c) ผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ