สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) ข้อใดไม่ใช่บุคคลที่เทวทูตทั้ง 4 แปลงกายมาให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็น a) ก. คนเกิด b) ข. คนเจ็บ c) ค. คนตาย d) ง. สมณะ 2) พระนางประชาบดีโคตรมีมีศักดิ์เป็นอะไรชองเจ้าชายสิทธัตถะ a) ก. ป้า b) ข. น้า c) ค. อา d) ง. พี่สาว 3) พระสงฆ์สาวกรูปแรกของพระพุทธศาสนาคือบุคคลใด a) ก. พระอานนท์ b) ข. พระโมคลานะ c) ค. พระอัญญาโกณฑัญญะ d) ง. พระเทวทัต 4) ธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเทศนาเป็นครั้งแรกคือธรรมในข้อใด a) ก. ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร b) ข. จาตุรงคสันนิบาต c) ค. โอวาทปาฏิโมกข์ d) ง. มัชฌิมาปฏิปทา 5) พระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าได้อุปสมบทให้ก่อนที่จะเสร็จดับขันปรินิพพานคือพระสงฆ์รูปใด a) ก. พระอัสสชิ b) ข. พระอานนท์ c) ค. พระสุภภัททะ d) ง. พระสารีบุตร

คำถามพุทธประวัติ

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ