Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdakilerden hangisi bir Kuran Suresi İsmi değildir? a) Adiyat b) Hadid c) Zümer d) Şuayb e) Kalem 2) Yüce Allah’ın (c.c.) insanlar arasından seçmiş olduğu peygamberleri vasıtasıyla onları doğru yola iletmek için gönderdiği ilahi bilgilere ne denir. a) İman b) Ahlak c) Vahiy d) Sünnet e) Hadis 3) Kur’an’ın Ebubekir döneminde iki kapak arasına alınmış ilk nüshasına ne denir? a) Furkan b) Mushaf c) Kitap d) Kuran-ı Kerim e) Zikr 4) Kur’an-ı Kerim’in açıklanması ve yorumlanmasını konu edinen ilim dalının adı nedir? a) Hadis b) Felsefe c) Fıkıh d) Tefsir e) Kelam 5) Allah’ın rızasını gözetmek için başkasına yapılan maddi yardımlar hangi kavramla ifade edilir? a) Takva b) İnfak c) Paylaşmak d) İktisat e) Tasarruf 6) Aşağıdaki kelimelerden hangisi ahlakla doğrudan iligili bir kavram değildir? a) Namaz b) İyi c) Doğru d) Çirkin e) Etik 7) Peygamberimizin Medine’ye geldikten sonra yaptırdığı ve yapılışında kendisinin de çalıştığı mescit hangisidir? a) Mescidi Haram b) Mescidi Nebi c) Mescidi Aksa d) Mescidi Kufe e) Mescidi Dırar 8) İslam’a göre aşağıdakilerden hangisi bağlayıcı bilgi kaynağı değildir? a) Salim duyu b) Doğru haber c) Rüya d) Selim Akıl e) Mütevatir haber 9) İslam'da Allah'a , Hz. Peygamber'e ve onun tebliğ ettiklerine kalpten inanmayı kabul eden kişiye ne denir? a) Mümin b) Müslim c) Müşrik d) Müşfik e) Mükellef 10) Aşağıdakilerden hangisi Tövbe için gerekli değildir? a) Sağlık b) Kararlılık c) Samimiyet d) Pişmanlık e) Vazgeçme 11) Farz ve vacip olan ibadetler yerine getirildikten sonra, bunların dışında fazladan sevap kazanma niyetiyle yapılan ilave ibadetlere ne denir? a) Mekruh b) Mübah c) Mendup d) Sünnet e) Müstehap 12) Adaletin zıddı aşağıdakilerden hangisidir? a) Zan b) İfrat c) Zulüm d) Hilm e) Eşitlik 13) Aşağıdakilerden hangisi din ile birlikte toplumsal düzene yön veren etkenlerden biri değildir? a) Ahlak b) Kanunlar c) Adet ve Örf d) Efsaneler e) Gelenekler 14) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın izin verdiği davranışlardandır? a) Bilgi kirliliği oluşturmak b) Bilgiye ulaşımı engellemek c) Bilgiyi sömürü aracı yapmak d) Bilgiyi insanlığın faydasına sunmak e) Bilgiyi tartışma için öğrenmek 15) "Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz ancak kalplerinize ve amellerinize bakar."Bu hadiste önemi vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? a) Zenginlik b) Güzellik c) Mal d) Soy e) Niyet 16) Sözlükte “samimiyet, içtenlik, karşılıksız sevgi, doğruluk, temizlik, saflık, gösterişsizlik” anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? a) İhlas b) İhsan c) Tevekkül d) İman e) İslam 17) "Müminler, bir binanın tuğlaları gibi birbirine bağlıdır."Bu hadiste aşağıdakilerin hangisi vurgulanmaktadır? a) Emek ve rızık b) Sağlık ve temizlik c) Birlik ve beraberlik d) Samimiyet ve içtenlik e) İyilik ve yardımseverlik 18) “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun.”Bu ayette aşağıdaki değerlerden hangisi vurgulanmaktadır? a) İlim b) Sabır c) Tevazu d) Dürüstlük e) Cesaret 19) Medine-i Münevvere’nin hicretten önceki ismi aşağıdakilerden hangisidir? a) San'a b) Hadramevt c) Taif d) Şam e) Yesrib 20) “Utanmadıktan sonra dilediğini yap.”Bu hadiste aşağıdaki değer türlerinden hangisi vurgulanmıştır? a) Dini b) Ahlaki c) Maddi d) Estetik e) Kültürel

9. Sınıf Din Kültürü Online Deneme

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler