1) Mekkeli müşriklerin toplanıp karar aldıkları yer? a) Meclis b) Dâru'n-Nedve c) Mescid-i Haram d) Daru'l Erkam 2) Medine'ye hicret tarihi? a) 610 b) 622 c) 632 d) 615 3) Hz. Peygamberimiz'in hicret arkadaşı kimdi? a) Hz. Ali b) Hz. Ömer c) Hz. Ebubekir d) Hz. Zeyd b. Harise 4) Hz. Peygamber ve Hz. Ebu Bekir'in hicret yolculuğunda 3 gün gizlendikleri mağaranın adı nedir? a) Hira b) Sevr c) Kuba d) Nur 5) Hicret esnasında yapılan ilk mescidin adı nedir? a) Mescid-i Haram b) Mescid-i Nebi c) Kuba Mescidi d) Mescid-i Aksa 6) İlk Cuma namazı nerede kılındı? a) Mekke b) Ranuna c) Medine d) Taif 7) Hangisi hicretin sonuçlarından değildir? a) Mekkeli müşriklerin baskısından kurtuldular. b) İslamiyet Hicret’ten sonra daha yavaş bir şekilde yayıldı. c) İnançlarını serbestçe ifade etme, ibadetlerini özgürce yerine getirme ve dinlerini yaşama imkânı buldular. d) Bağımsız bir topluluk ve siyasi bir güç hâline geldiler 8) İslam tarihindeki ilk öğretmen kimdir? a) Mus'ab b. Umeyr b) Zeyd b. Sabit c) Hz.Ali d) Hz. Ömer 9) Hz. Peygamber'in hicret etmeden önce emanetleri sahiplerine teslim etmesi için verdiği kimse? a) Hz.Ebu Bekir b) Zeyd b. Harise c) Hz.Ali d) Mus'ab b. Umeyr 10) İlk vahiy ne zaman gelmiştir? a) 610 yılı Ramazan ayında b) 615 yılı Şevval ayında c) 630 yılı Ramazan ayında d) 600 yılı Şevval ayında 11) Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir? a) Hz. Ali b) Hz. Hatice c) Hz. Hamza d) Hz. Zeyd b. Sabit 12) Hüzün yılı nedir? a) Medine'ye hicret yılı b) Hz. Hatice ve Hz. Ebu Talip'in vefat yılı c) Vahyin kesintiye uğradığı yıl 13) Hz. peygamber ve müslümanların 622 yılında Mekke'den Medine'ye yapmış oldukları yolculuğa ne denir? a) Seyahat b) Hicret c) Sefer 14) Hudeybiye antlaşması kimlerle yapılmıştır? a) Yahudiler - Müslüman b) Müşrikler - Müslüman c) Müşrikler- Müşrikler d) Müslümanlar - Müslümanlar 15) Sevgili Peygamberimiz vefat edince Müslümanları kim teselli etmiştir? a) Hz. Bilal b) Hz. Ebu Bekir c) Hz. Ömer d) Hz. Hamza 16) İlk vahiy hangi dağ hangi mağarada inmiştir? a) Nur dağı Hira mağarası b) Nur dağı Sevr mağarası c) Sevr dağı Nur mağarası

6.sınıf ünite sonu

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?