1) İslam dininin 1.temel kaynağı hangisidir? a) Hadis b) Kuran c) Müftü d) Sünnet 2) İnsanların, Kur’an ile sünneti anlama ve gelişen şartlara göre yorumlamalarına denir? a) Din b) İlmihal c) İlahi Din d) Din Anlayışı 3) İslam dininin 2. temel kaynağı hangisidir? a) Kuran b) Sünnet c) Müftü d) Namaz hocası 4) Hangisi din ile ilgili yanlış bir ifadedir? a) Vahye dayanır. b) Zamanın değişmesiyle değişir c) Emir ve yasaklar bağlayıcılık taşır. d) Allah tarafından gönderilmiştir. 5) Hangisi din anlayışı ile ilgili yanlış bir ifadedir? a) İnsanların görüş ve düşüncelerine dayanır. b) Zamanın değişmesiyle değişikliğe uğrayabilir. c) Kesin bağlayıcılık taşıması söz konusu değildir. d) Vahye dayanır 6) Hangisi İslam'ın yorum (Mezhep) biçimlerinden değildir? a) İtikadi b) Fıkhi c) Fıkıh d) Tasavvufi 7) İslam’ın inanç esaslarıyla ilgili esaslarını sistemli bir şekilde ortaya koyan düşünce ekollerine mezhepler de denir? a) Ameli b) Fıkhi c) Tasavvufi d) İtikadi 8) Peygamberimizin bağlı olduğu mezhep hangisidir? a) Hanefi b) Şafii c) Maliki d) Hiçbiri 9) Hangisi itikadi bir mezhep değildir? a) Malikilik b) Eşarilik c) Maturidilik d) Şia 10) Hangisi itikadi bir mezheptir? a) Eşarilik b) Hanbelilik c) Malikilik d) Şafiilik 11) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatından sonra Hz. Ali’nin (r.a.) halife olması gerektiğini düşünen yorum biçimi? a) Eşari b) Şia c) Maturidi d) Hanefi 12) Sözlükte; bir şeyi bilmek, derinlemesine kavramak, tam olarak anlamak manalarına gelir? a) Tefsir b) Hadis c) Sünnet d) Fıkıh 13) İslam’ın kişisel ve sosyal hayata dair amelî hükümlerini inceleyen ilim dalı hangisidir? a) Tefsir b) Fıkıh c) Hadis d) Kelam 14) Fıkıh konusunda uzman olan din âlimlere denir? a) Hoca b) Müftü c) İmam d) Fakih 15) Hangisi farklı bir mezhep türüdür? a) Şafiilik b) Eşarilik c) Malikilik d) Hanbelilik 16) Hangisi fıkhi bir mezheptir? a) Hanefilik b) Maturidilik c) Eşarilik d) Alevilik 17) Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezheplerin konusudur? a) Meleklerin özellikleri b) Namazı bozan durumlar c) Tevhid inancı d) Nefsin terbiyesi 18) Türkiye'de en yaygın fıkhi mezhep hangisidir? a) Şafiilik b) Hanbelilik c) Malikilik d) Hanefilik 19) İmam Maturidi'nin görüşleri etrafında şekillenen inançla ilgili yorum aşğaıdakilerden hangisidir? a) Eş'arilik b) Maturidilik c) Hanefilik d) Malikilik 20) İslam düşüncesindeki fıkhi yorumlarla ilgili hangisi doğru değildir? a) İbadetlerle ilgili sorulara cevap vermektedir. b) Günlük problemlere çözüm üretmektedir. c) Yorumlarda günün şartları dikkate alınmaktadır. d) Yapılan yorumun değişmesi imkansızdır. 21) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Caferilik itikadi bir yorumdur. b) Fıkıh ibadetle ilgili konuları açıklar. c) Hanefilik fıkhi bir mezheptir. d) İtikadi mezhepler inanç esaslarıyla ilgilenir. 22) İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin en meşhur eserinin adı nedir? a) Müsned b) el-Muvatta c) er-Risale d) Fıkh-ı Ekber 23) el-Muvatta kimin eseridir? a) Ebu Hanife b) İmam Maturidi c) Malik b. Enes d) Ahmed b. Hanbel 24) Aşağıdakilerden hangisi Muhammed b. İdris eş-Şâfiî’nin en önemli eserlerinden biridir? a) el-Muvatta b) Müsned c) el-Ümm d) Fıkh-ı Ekber 25) Müsned adlı hadis kitabı kime aittir? a) Ebu’l-Hasan Eş’ârî b) Ahmed b. Hanbel c) Malik b. Enes d) Muhammed b. İdris eş-Şâfiî 26) Aşağıdakilerden hangisi fıkhın konusu değildir? a) Miras b) İnanç c) Ticaret d) İbaetler

İslam Düşüncesinde Yorumlama Biçimleri-KUTU AÇMACA

tarafından

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?