Doğru: Son peygamber Hz. Muhammed'dir, Son din İslam'dır., Din Vahye dayanır., Din Değişmez. Din anlayışı değişir., Din anlayışı değişir., Dinin özü tevhit inancıdır., İtikadi mezhepler İman esaslarıyla ilgilidir., Eşarilik İtikadi mezheptir., Şafiilik Fıkhi mezheptir., Malikilik Fıkhi bir mezheptir., Fıkıh konusunda uzman olan din âlimlere Fakih denir., Ahmed Yesevi'nin yazmış olduğu şiirlere Divan denir., Alevilik'te Dua'ya Gülbenk denir., Divan-ı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi'nin eseridir., Alevi-Bektaşilikte yol arkadaşlığına musahiplik'tir., Peygamberimiz ve onun Ailesine Ehl-i Beyt denir., Mezhepler peygamberimizden sonra ortaya çıkmıştır., Peygamberimiz 632 yılında vefat etmiştir., Vahyin gelişi yaklaşık 23 yıl sürmüştür., Peygamberimizin vefatıyla İslamiyetin ilkeleri tamamlanmıştır., Din anlayışı; İnsanların görüş ve düşüncelerine dayanır., Dinimiz İslamiyet evrensel bir dindir., Yanlış: Son ilahi Kitap İncil'dir, İslam dininin 1.temel kaynağı Sünnet'tir., İlk vahiy 600 yılı Ramazan ayında gelmiştir., Din anlayışı tektir., Fıkhi yorumlar inanç esaslarıyla ilgilidir., Tasavvufi yorumlar İbadetle ilgilidir., Peygamberimiz Hanefi mezhebine bağlıydı., Şafiilik İtikadi mezheptir, Maturididilik tasavvufi mezheptir, Hanbelilik İtikadi bir mezheptir., Turkiye'de en yaygın fıkhi mezhep malikiliktir., Alevi-Bektaşi kültüründe Hızır orucu yoktur., Mevlevilikteki dini törene Semah denir., Alevi Bektaşilik'te dini törenlerin yapıldığı yere Cem denir., Hacı Bektaş Veli’nin en önemli eseri Mesnevidir., Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Kaza orucudur., Maturidilik itikadi bir mezhep değildir., Fıkhın konusu İnanç esaslarıdır., Malikilik İtikadi mezheptir.,

7-5 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUM BİÇİMLERİ

tarafından

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?