Din - Allah tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen ilahi kurallar bütünü, Din anlayışı - Toplumdan topluma değişebilir,çevresel faktörlerden etkilenir., Mezhep - Gidilen yol,ekol, İtikat - Allah'ın gönderdiği kuralları kesin bir şekilde kabul etmek., Maturidilik - Muhammed bin el-Maturidi tarafından kurulan bir mezheptir.Kitabut -Tevhid isimli eser yazmıştır. , İtikadi yorumlar - Eşarilik ve Maturidilik hangi yorum farklılıklarına girer, Fıkıh - İslamın bireysel ve toplumsal hayat ile ilgili hükümlerini açıklayan ilim dalıdır., Hanefilik - Asıl ismi Numan bin Sabit olan mezheb imamı hangi mezhebin kurucusudur., Şafilik - Er-Risale isminde bir eseri vardır. Hükümleri çıkarırken kuran-sünnet-icma ve kıyas yöntemi kullanmıştır., Tasavvuf - İslamın ruhi ve manevi yönünü ortaya çıkaran düşünce biçimi, Tasavvuf-i Yorumlar - Nakşibendilik,Kadirilik,Alevilik,Bektaşilik hangi yorumlar içerisine girer., Mevlevilik - Mevlana Celaleddin Rumi'nin görüşleri çercevesinde oluşturulmuş yorumlardan birisidir, Gülbank - Alevilikte okunan dua, Cem - Bir araya gelmek,toplanmak anlamlarına gelir, Alevilik - Hz.Ali ve taraftarı anlamlarına gelir.Hz.Ali ve onun soyundan gelenlere derin bir saygı içerisindedirler, Musahiplik - Yol kardeşliği, Dede - Cem törenini yönetir, İznikci - Cemin yapıldığıyerin düzenini sağlar, Semah - Alevilik-Bektaşilikte Allah'ın isimlerini anarak ayakta dönmeye denir., Muharrem orucu - Kerbela'da şehit düşen Hz.Hüseyin ve yanındakileri anmak için tutulan oruç,

İslam Düşüncesinde Yorumlar/7.Sınıf

tarafından

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?