1) Türklerin bilinen en eski dini hangisidir? a) Manihaizm b) Budizm c) Hristiyanlık d) Musevilik e) İslamiyet f) Gök Tengri 2) Türkler ile Müslüman Araplar arasındaki ilk ilişkiler VII. yy'da kurulmuştur. Bu dönemde İslam Halifesi kimdir? a) Hz. Ebubekir b) Hz. Ömer c) Hz. Osman d) Hz. Ali e) Hz. Muaviye f) Ömer bin Abdulaziz 3) Aşağıdakilerden hangisi Gök Tengri Dini'nin özelliklerinden biri değildir? a) Tanrı birdir eşi ve ortağı yoktur b) Yeryüzü, gökyüzü yani kâinatın yaratıcısı olan Tanrı, görülmez ve şekillendirilmez c) Mabet ve din adamlarına rastlanmaz d) Ataların ruhları için belirli günlerinde Tanrı adına kurbanlar kesilirdi e) Kutsal kitabı Atabet'ü-l Hakayık'tır f) Put ve putlaştırma hâli yoktur 4) Museviliği kabul eden ilk Türk Devleti hangisidir? a) Peçenekler b) Kök Türkler c) Tuna Bulgarları d) Hazarlar e) Uygurlar f) İtil (Volga) Bulgarları 5) İslamiyet'i resmen kabul eden ilk Türk hükümdarı ve devleti hangisidir? a) Satuk Buğra Han-Karahanlı Devleti b) Almuş Han-İtil (Volga) Bulgar Devleti c) Boris Han-Tuna Bulgar Devleti d) Ta-po (Taspar) Kağan- I.Kök Türk Devleti e) Bögü Kağan-Uygur Devleti f) Ki-ok - Asya Hun Devleti 6) Türk töresi ile İslamiyet'in esasları arasında önemli benzerlikler vardı. Hangisi bunlardan biri değildir? a) Hırsızlık yapmama b) Beş vakit namazı ikame etme c) Yalan söylememe d) Adil olma e) Temizliğe önem verme f) İyilerin cennete, kötülerin cehenneme gideceğine inanma 7) Türkler, Acemler ve Berberiler gibi İslamiyet'i kabul eden topluluklardan biri olan Kürt aşiretleri arasında İslam dini hangi dönemde yayılmaya başlamıştır? a) Dört Halife Dönemi b) Emeviler Dönemi c) Abbasiler Dönemi d) Karahanlılar Dönemi e) Gazneliler Dönemi f) Selçuklular Dönemi 8) Emevilerin Arap olmayanlara uyguladığı olumsuz politika, Türklerin İslamiyet’e geçişini geciktirmiştir. Bu politika hangisidir? a) İstimâlet b) İskân c) Mevâli d) Meiji Restorasyonu e) Asimilasyon f) Holokost 9) Türkler, Müslüman Araplar ile Sasaniler arasında 642 yılında yapılan savaştan sonra Müslümanlarla temas etmeye başlamıştır. Bu savaş hangisidir? a) Ecnadeyn  b) Yermük c) Nihavent d) Celula e) Köprü f) Kadisiye 10) Karluk, Yağma, Çiğil ve Tuhsi Türkleri tarafından 840 yılında kurulan, bilinen en eski hükümdarı Bilge Kül Kadir Han olan devlet hangisidir? a) Karahitaylar b) Samanoğulları c) Harzemşahlar d) Gazneliler e) Büyük Selçuklular f) Karahanlılar 11) Abbasi halifesini Şii Büveyhoğullarının hâkimiyetinden kurtararak ondan sultan unvanını aldı. Hindistan’a yaptığı 17 seferle de İslamiyet'in bu ülkede yayılmasını sağladı. Bahsi geçen hükümdar kimdir? a) Alp Arslan b) Melikşah c) Sencer d) Gazneli Mahmud e) Gazneli Mesut f) Tuğrul Bey 12) Türk İslam devletlerinde eskiden beri kullanılan hâkimiyet sembolleri varlığını sürdürdü. Hangisi İslami dönemde eklenen yeni sembollerden biri değildir? a) Hutbe b) Para c) Hil'at d) Menşur e) Tuğ f) Tıraz 13) Aşağıdakilerden hangisi Türk devletlerinde görülen hâkimiyet sembollerinden biri değildir? a) Ongun b) Taht, Taç c) Tevki, Tuğra d) Saray, Otağ e) Nevbet f) Çetr 14) İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen bu anlayış, İslamiyet’le birlikte “Allah’ın nasibi veya takdiri” olarak kabul edilmiştir. Bahsi geçen anlayış hangisidir? a) Oguş b) Urug c) Kut d) Uluş e) Bodun f) Tigin 15) İlk Müslüman Türk devletlerinden olan Karahanlılarda devlet ve hükûmet işleri hangi büyük divanda görüşülürdü? a) Divan-ı Arz b) Divan-ı İnşa c) Divan-ı İşraf d) Meclis-i Âli (Divan-ı Âli) e) Divan-ı Vezaret f) Divan-ı Mezalim 16) İlk Türk İslam Devletleri'nde askerî birlikler çeşitli adlar ile gruplara ayrıldı. Hangisi bunlardan biri değildir? a) Merkez b) Sağ Kol c) Sol Kol d) Öncü Birlik e) Artçı Birlik f) Uçar Birlik 17) Şehir hayatının gelişmesiyle birlikte Abbasi Halifesi Nasır tarafından kurulan, temel amacı zanaatkârlar arasında dayanışmayı sağlamak olan teşkilat hangisidir? a) Fütüvvet b) Kurultay c) Ülüş d) İkta e) Meşveret f) İstişare 18) Eşleştirmelerden hangisi, İslami Dönem Türk Edebiyatı’nın başlangıcı sayılan Karahanlılar Dönemi’ne ait değildir? a) Yusuf Has Hacip-Kutadgu Bilig b) Kaşgarlı Mahmut-Divânü Lûgati’t-Türk c) Edip Ahmet Yüknekî-Atabetü’l-Hakayık d) Ahmet Yesevî-Divân-ı Hikmet e) Nizâmülmülk-Siyerü'l- Mülûk 19) Hangisi, Büyük Selçuklu devlet teşkilatı içinde önemli bir yer tutan saraydaki görevlilerden biri değildir? a) Emir-i âlem b) Emir-i candar c) Emir-i çeşnigir d) Emir-i ahur e) Hacibü’l-hüccab f) Yuğruş 20) Büyük Selçuklu Devleti'nde, devlet ve hükûmet işleri hangi büyük divanda görüşülürdü? a) Divân-ı İstifa b) Divân-ı Arz c) Divân-ı Saltanat d) Divân-ı İşraf e) Divân-ı İnşa f) Niyabet-i Saltanat 21) Selçuklularda ülke toprakları eyaletlere ayrılırdı. Eyaletlerin başında bulunan askerî valilere verilen ad nedir? a) Şıhne b) Amid c) Subaşı d) Amil e) Muhtesip f) Müstevfi 22) Selçuklularda örfi hukukun alanına giren davalara bakan mahkemelerin başkanı hangisidir? a) Müşrif b) Emir-i dad c) Naib d) Emir-i arz e) Kadiü’l kudat f) Tuğrai 23) Divân-ı Mezalime başkanlık eden, burada halkın şikâyetlerini dinleyerek suçlulara gereken cezaları veren kimdir? a) Kadiü’l kudat b) Dadbeg c) Sahib-i berid d) Sultan e) Kazasker f) Kadı Leşker 24) Selçuklularda maaşlı askerlerden kurulu olup görevi sultanın güvenliğini sağlamak olan askeri birlik hangisidir? a) Türkmen Süvarileri b) Gulaman-ı Saray c) Sipahiler d) Yeniçeriler e) Yaya ve Müsellemler f) Bostancılar 25) Nizâmülmülk’ün adıyla anılacak ilk medrese nerede kurulmuştur? a) Kayseri b) Tokat-Niksar c) Erzurum d) Nişabur e) Bağdat f) Semerkand 26) BM binasının kapısında yer alan, “İnsanın soyu birdir.Yaratılırken atılan ortak temeldir.Birimizin acıyı hissetmesi yeterlidir. O acı hepimizindir.” sözleri kime aittir? a) Ömer Hayyam b) Şirazlı Sadi c) Muizzî d) Hatunî e) Gazalî f) Cüveynî 27) Sultan Melikşah’ın isteğiyle 1075 yılında Isfahan Rasathanesini kuran, 1079 yılında İsfirâzî ve Vâsıtî gibi önemli bilim insanlarıyla birlikte güneş yılı esasına dayanan Celâli takvimini düzenleyen bilim insanı kimdir? a) İbn-i Kaşkarîyâ b) İbnü’l-Tilmiz c) Curcanî d) Beyhakî e) Ömer Hayyam f) Hazini 28) Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusu Selçuk Bey, Oğuzların hangi boyundandır? a) Kayı b) Avşar c) Kızık d) Kınık e) Yüreğir f) Bayındır 29) Selçuklular ile Gazneliler arasında 1040'ta yapılan savaş hangisidir? a) Malazgirt b) Pasinler c) Dandanakan d) Kösedağ e) Miryokefalon f) Katvan 30) Selçuklu Türkleri ile Bizanslılar arasındaki ilk muharebe hangisidir? a) 1048 Pasinler b) 1071 Malazgirt c) 1040 Dandanakan d) 1141 Katvan e) 1260 Ayn-ı Calut f) 711 Kadiks 31) Abbasi Halifesi'nin iki taç giydirip kılıçlar kuşatarak onu Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı anlamında Melikü'l-meşrik ve'l-mağrib ilan ettiği, Rükneddîn (Dinin direği) lakabını verdiği Selçuklu Sultanı kimdir? a) Çağrı Bey b) Tuğrul Bey c) Alp Arslan d) Sencer e) Mehmet Tapar f) Berkyaruk 32) Abbasi halifesinin, Alp Arslan’a fethin babası anlamına gelen Ebü’l-feth unvanı vermesine sebep olan zafer hangisidir? a) 1064 Ani Kalesi Fethi b) 1071 Malazgirt Muharebesi c) 1302 Koyunhisar Muharebesi d) 1176 Miryokefalon Zaferi e) 1230 Yassıçimen Muharebesi f) 751 Talas Savaşı 33) 26 Ağustos 1071 günü Ahlat ile Malazgirt arasındaki Rahve Ovası’nda yapılan muharebede esir düşen Doğu Roma İmparatoru kimdir? a) Konstantin b) Herakleios c) Lulianus d) II. İsaakios e) IV. Romanos Diogenis f) XI. Konstantinos 34) Sultan-ı azam (büyük sultan) ve İskender-i sani (II.İskender) unvanlarıyla anılan Selçuklu hükümdarı kimdir? a) Tuğrul Bey b) Alp Arslan c) Melikşah d) Berkyaruk e) Mehmet Tapar f) Sencer 35) Büyük Selçuklu Devleti’nde merkezi otoritenin zayıflamasıyla birlikte melikler hüküm sürdükleri topraklarda ayrı birer devlet hâline gelmişlerdi. Hangisi bunlardan biri değildir? a) Irak Selçukluları b) Horasan Selçukluları c) Kirman Selçukluları d) Suriye Selçukluları e) Beni Ahmer Devleti f) Türkiye Selçukluları 36) Hangisi, Selçuklu merkezî otoritesinin zayıflamasıyla birlikte atabeyler tarafından kurulan başlıca siyasi yapılardan biri değildir? a) İhşîdîler Hanedanı (Akşitler) b) Erbil Atabeyliği (Beg-Teginoğulları) c) Fars Atabeyliği (Salgurlular) d) Azerbaycan Atabeyliği (İldenizliler) e) Musul ve Halep Atabeyliği (Zengiler) f) Şam Atabeyliği (Böriler) 37) Sultan Melikşah Dönemi’nde Hasan Sabbah’ın başlattığı dinî-siyasi nitelikli isyan hangisidir? a) Baba İshak İsyanı b) Şey Bedrettin İsyanı c) Baba Zünnûn İsyanı d) Celâli İsyanı e) Fetö Darbesi f) Bâtınilik 38) Abbasi halifesinin, Sultan Alp Arslan’a hediyeler göndermesine ve ona “İslam Ülkelerinin Sultanı” ünvanı vermesine sebep olan zafer hangisidir? a) Pasinler Zaferi b) Ani Kalesi Fethi c) Malazgirt Zaferi d) Miryokefalon Zaferi e) Frenk Yazısı Zaferi f) Mute Zaferi 39) Haçlı Seferleri başladığında Büyük Selçuklu hükümdarı kimdir? a) Sultan Tuğrul b) Sultan Alp Arslan c) Sultan Melikşah d) Sultan Berkyaruk e) Sultan Mehmet Tapar f) Sultan Sencer 40) Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin resmi dili Türkçe değildir? a) Karahanlı Devleti b) Karamanoğulları Beyliği c) Osmanlı Devleti d) Memlüklü Devleti e) Türkiye Cumhuriyeti Devleti f) Selçuklu Devleti

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?