Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Mustafa Kemal'in hem askeri hem de siyasi görev aldığı yer aşağıdakilerden hangisidir? a) Manastır b) Sofya c) Selanik d) İstanbul 2) Mustafa Kemal'in fikir hayatının temellerini attığı okul aşağıdakilerden hangisidir? a) Manastır Askeri İdadisi b) Selanik Mülkiye Rüştiyesi c) Şemsi Efendi Mektebi d) Harp Akademisi 3) Milli Mücadeleye hazırlık döneminde milli bilinç oluşturmaya çalışılan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? a) Havza Genelgesi b) Erzurum Kongresi c) Amasya Görüşmeleri d) Sivas Kongresi 4) Mustafa Kemal'in Türk halkı tarafından tanınmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir? a) Çanakkale Savaşı b) I.İnönü Savaşı c) Sakarya Savaşı d) Büyük Taarruz 5) Toplanış amacı bakımından bölgesel aldığı kararlar bakımından ulusal olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? a) Amasya Genelgesi b) Erzurum Kongresi c) Sivas Kongresi d) Havza Genelgesi 6) Açılma amacının Rusya’ya yardım götürmek, Boğazları ve İstanbul’u alarak Osmanlıyı savaş dışı bırakmaktı. Bu hangi cephedir? a) Çanakkale Cephesi b) Kafkasya c) Kanal d) Irak 7) M. Kemal: “Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar gelebilir.” Bu sözünü hangi cephede söylemiştir? a) Kanal b) Kafkas c) Irak d) Çanakkale 8) Almanların isteği ile Osmanlı Devleti'nin İngilizlerin sömürge yolunu kesmek için açtığı savaş hangisidir? a) Kafkas b) Kanal c) Irak d) Çanakkale 9) Hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden biri değildir? a) Kilikyalılar b) Mavri Mira c) Etnik-i Eterya d) Pontus Rum 10) Doğu Karadeniz’de eski Rum Pontus Devletini tekrar canlandırmak için Rumlar tarafından kurulan cemiyetin adı nedir? a) Pontus Rum Cemiyeti b) Mavri Mira Cemiyeti c) Etnik-i Eterya Cemiyeti d) Taşnak –Hınçak Cemiyeti 11) Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden biri değildir? a) Kürt Teali Cemiyeti b) Teali İslam Cemiyeti c) İngiliz Muhipleri Cemiyeti d) Wilson Prensipleri Cemiyeti e) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası f) Reddi-i İlhak Cemiyeti 12) Saltanat ve Hilafeti desteklemiş ve İstanbul’da kurulmuştur. a) İngiliz Muhipleri Cemiyeti b) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası c) Wilson Prensipleri Cemiyeti d) Teali İslam Cemiyeti 13) Kurtuluş Savaşını engellemek için çalışmalar yapmıştır. Önceden İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı kurulmuştu. a) İngiliz Muhipleri Cemiyeti b) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası c) Hürriyet ve İtilaf Fırkası d) Teali İslam Cemiyeti 14) Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden biri değildir ? a) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti b) Kilikyalılar Cemiyeti c) İzmir Müdafaa-i Hukuk –i Osmaniye Cemiyeti d) Redd-i İlhak Cemiyeti e) Milli Kongre Cemiyeti f) Hürriyet ve İtilaf Fırkası 15) Trablusgarp Savaşı sırasında Mustafa Kemal Paşa ve emrindeki bazı subaylar gizlice Trablusgarp’a geçerek yerel halkı İtalyan işgaline karşı örgütlemişlerdir. Mustafa Kemal Paşa’nın bu tavrının aşağıdakilerden hangisine tepki niteliği ta­şıdığı savunulabilir? a) Sömürgeci politikalara b) Osmanlı Hükümetine c) Milliyetçilik Akımına d) Ümmetçilik 16) Meşrutiyet yönetimine karşı İstanbul’da çıkan ayaklanma hangi ordu tarafından bastırılmıştır? a) Hareket Ordusu b) Yeniçeri Ordusu c) Yıldırım Ordusu d) Kuvayımilliye 17) I. Dünya Savaşı devam ederken aşağı­daki olaylardan hangisinin meydana gel­mesi İtilaf devletlerini Almanya karşısın­da güç durumda bırakmıştır? a) ABD'nin savaşa girmesi b) Rusya'nın savaştan çekilmesi c) Almanya'nın donanmasını daha iyi kullanmaya başlaması d) Wilson İlkelerinin yayınlanması 18) Osmanlı Devleti, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’yla kaybettiği toprakları geri almak, Orta Asya’da yaşayan Müslüman Türkleri Rus egemenliğinden kurtarmak ve Turancılık idealini gerçekleştirmek amacıyla hangi cepheyi açtı? a) Kafkas b) Kanal c) Çanakkale d) Galiçya 19) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşında Osmanlı birliklerinin Müslümanlar için kutsal olan yerleri kurtarmak için coşkuyla mücadele ettiği cephedir? a) Kanal b) Çanakkale c) Suriye-Filistin d) Hicaz-Yemen 20) İngiltere’nin petrol yataklarını ele geçirmek ve Doğu Anadolu’yu işgal etmiş olan Rusya’yla birleşmek amacıyla hangi cepheyi açmıştır? a) Kanal b) Kafkas c) Irak d) Hicaz-Yemen 21) Kanal Cephesi’ndeki başarısızlıktan sonra açılan ve Osmanlı ordusunun yenilgisiyle sonuçlanan cephe hangisidir? a) Suriye-Filistin b) Kanal c) Kafkas d) Irak

8.Sınıf ınkılap

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler