Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdaki ilahi kitap-peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) Kur'an-ı Kerim-Hz. Muhammed b) Tevrat-Hz. Musa c) Zebur-Hz. Süleyman d) İncil- Hz. İsa 2) Kur'an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  a) Allah'ın kelamıdır. b) Son ilahi kitaptır. c) Allah'ın emir ve yasaklarını içerir. d) Peygamberimizin hadislerini de içerir. 3) Kur'an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Cebrail meleği vasıtasıyla indirilmiştir. b) Allah tarafından bir kitap şeklinde tek seferde indirilmiştir. c) Hz. Muhammed (s.a.v)'e verilmiştir. d) Evrensel mesajlar içerir. 4) Kur'an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) İslam'a göre tek doğru bilgi kaynağıdır. b) Kendisine inananlara yol gösterici ve rehberdir. c) 114 suresi vardır. d) İlk inen ayetleri Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir. 5) Kur'an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Doğru bilgiye ulaşma konusunda ana kaynaklardandır. b) Araplara gönderilmiştir. c) "Okumak, toplamak, bir araya getirmek" gibi anlamlara gelir. d) Okunması, dinlenilmesi, öğrenmesi ve öğretilmesi sevaptır. 6) Kur'an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Aslını koruyarak değiştirilmeden günümüze kadar gelmiştir. b) Sonradan mushaflara yazılarak kitap haline getirilmiştir. c) Başkaları benzerini getirmekten acizdir. d) Sadece kendisine inanan müminlere hitap eder. 7) Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in içeriği ile ilgili yanlıştır? a) Neye- nasıl inanacağımıza yer verir. b) Allah'ın emir ve yasaklarını içerir. c) Günümüz teknolojisi hakkında bilgiler içerir. d) Karşılaşılan problemlerin çözümüne yardım eder. 8) Aşağıdakilerden hangisi dinimizi, ana kaynaklar olan Kur'an'dan ve Peygamberimizin hadislerinden öğrenmemenin toplumsal-kültürel zararları arasında yer alır? a) Toplumda batıl inançların yaygınlaşması b) Toplumun sosyo-kültürel seviyesinin düşmesi c) Toplumdaki refah düzeyinin düşmesi d) Toplumda güven duygusunun azalması 9) Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in "yararlı işler" olarak isimlendirdiği davranışlar arasında yer almaz? a) Hasta ziyareti yapmak b) Piyangodan kazanılan parayla kimsesiz insanlara yardım etmek c) Namaz Kılmak d) Selam vermek 10) Dinimizin temel iki kaynağı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Kur'an- Cami Hocaları b) Peygamberimizin sünneti-Sahabiler c) Kur'an-Peygamberimizin sünneti d) Peygamberimizin sünneti-Dini Kitaplar 11) Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de yararlı işler yapanların kazanacağı mükafat olarak ifade edilir? a) Para b) Hayırlı evlat c) Makam-mevki d) Cennet 12) "Allah o Peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir..." mealindeki ayet, Kur'an-ı Kerim'in hangi yönünü vurgular? a) Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed'e indirilmiş olması  b) Kur'an-ı Kerim'in evrensel olması c) Kur'an-ı Kerim'in Araplara gönderilmiş olması d) Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözü olması 13) Kur'an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Nesilden nesle aktarılarak günümüze kadar bozulmadan gelmiştir. b) Renk, dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın bütün insanlığa hitap eder. c) İnananlar için şifa, rahmet ve yol gösterici rehberdir. d) İnsanlar onu bozarsa Allah başka bir ilahi kitap gönderecektir 14) I. Ahirete iman II. Kadere ve kazaya iman III. Peygamberlere iman, bunlardan hangisi/hangileri Kur'an'ın üzerinde durduğu iman esasları arasında yer alır? a) Yalnız III b) I ve III c) II ve III d) I, II ve III 15) Yüce Allah, Kur'an'ı Kerim'de belirlediği inanç esaslarının temeline aşağıdakilerden hangisini yerleştirmiştir? a) Ahiret b) Tevhid c) Kader d) Kaza 16) "Evreni ve içindeki her şeyi yaratan, onları bir düzen ve uyum içinde tutan, mutlak güç ve kudret sahibi tek ilah Allah'tır." ifadesi aşağıdaki kavramların hangisi ile ilgilidir? a) Kudret b) İrade c) Tevhid d) Kader 17) Allah'ın varlığını ve birliğini en güzel ve sade şekilde anlatan sure aşağıdakilerden hangisidir? a) İhlas b) Fatiha c) Felak d) Nas 18) Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in içerisinde yer alan konulardan biri değildir? a) Namazın faydaları b) Namazın farz olması c) Namazın nasıl kılınacağı d) Namazın vakitleri 19) Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in içerisinde yer alan konulardan biri değildir? a) İnanç esasları b) İbadet esasları c) İnsanlar arası sosyal ilişkiler d) Namazların kaç rekat olduğu 20) Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in içerisinde yer alan konulardan biri değildir? a) Geçmiş Peygamber ve toplumların kıssaları b) Ahlak kuralları  c) Ahiret hayatı d) Haccın nasıl yapılacağı 21) Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in insana sağladığı faydalar arasında yer almaz? a) İnsanın bu dünyadaki anlam arayışına cevap verir. b) İnsanı öğrenmeye ve doğru bilgi edinmeye teşvik eder. c) Kendisini okuyan insanın cennete gireceğini garanti eder. d) İnsanların kötü duygu ve düşüncelerini gidermede yardımcı olur. 22) Kur'an-ı Kerim'in "Allah'ın hoşnutluğunu kazandıran her söz, davranış ve inanış" olarak ifade ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir? a) Amel b) İbadet c) Ayet d) Hadis 23) Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in yararlı işler dediği davranışlar arasında yer almaz? a) Namaz kılmak b) Doğru sözlü olmak c) Türbe ziyaret edip oradaki kişiden bir şey dilemek   d) Güzel söz söylemek 24) Hz. Davud (a.s.) kimlere peygamber olarak gönderilmiştir? a) Sebe Kavmine b) Amelika halkına c) İsrailoğullarına d) Tüm insanlığa 25) Hem peygamber olan hem de hükümdar olan ilk peygamber aşağıdakilerden hangisidir? a) Hz. Davud b) Hz.Süleyman c) Hz. Musa d) Hz. Nuh 26) Hz. Davud hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Kendisine Zebur verilmiştir. b) Hz. Süleyman'ın oğludur. c) Kudüs'te doğmuş ve burada vefat etmiştir. d) İsrailoğulları en parlak dönemini onun zamanında yaşamıştır. 27) Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'nın asasının ve Tevrat levhalarının bulunduğu sandığa ne ad verilir? a) Hazine b) Tâlût c) Tâbût d) Câlût 28) Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğullarına saldıran ve onları sürgün eden hükümdar olarak bahsettiği kişi aşağıdakilerden hangisidir? a) Câlût b) Tâlût c) Zülkarneyn d) Üzeyir 29) İsrailoğulları kendilerine saldıran Câlût'a karşı hangi peygamberden kendilerine bir hükümdar tayin etmesi için yardım istemiştir? a) Davud b) Süleyman c) Samuel d) Talut 30) Allah Teala, İsrailoğullarını Câlût'un zulmünden kurtarmak için görevlendirdiği hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? a) Hz. Davud b) Hz. Süleyman c) Zülkarneyn d) Tâlût 31) Tâlût'un İsrailoğullarının başına Allah tarafından seçildiğinin alameti aşağıdakilerden hangisidir? a) Câlût'u öldürmesi b) Tâbût'un getirilmiş olması c) Çok zengin olması d) Çok güçlü ve kuvvetli olması 32) Hz. Davud kıssası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tâlût, ordusunu bir nehirle imtihan etmiştir. b) Hz. Davud, Tâlût'un ordusunda görev yapan biriydi. c) Hükümdar Tâlût'un vefatından sonra tahta Hz. Süleyman geçmiştir. d) İsrailoğulları, Tâlut'un hükümdar olduğuna dair delil istemişlerdir. 33) İsrailoğullarının başına musallat olan zalim hükümdar Câlût'u kim öldürmüştür? a) Hz. Davud b) Hz. Süleyman c) Tâlût d) Belkıs 34) Hz. Davud ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Zebur adlı ilahi kitap verilmiştir. b) Küçük yaşta olduğu için İsrailoğulları onun hükümdarlığına karşı çıktı. c) Mesleği demirciliktir. d) Çok güzel bir sesi vardır. 35) Allah Teala ilahi kitaplar dışında bazı peygamberlere emir ve yasakların yer aldığı sahifeler göndermiştir. Aşağıda verilen peygamber-sahife eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) Hz. Âdem-10 b) Hz. Şît-50 c) Hz. İdris-30 d) Hz. Musa-10 36) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Davud'a verilen mucizelerden değildir? a) Demire ateş kullanmadan ve onu dövmeden istediği şekli verebilmesi b) Dağların ve taşların emrine verilmesi c) Kuşların emrine verilmesi  d) Ölüleri diriltmesi 37) Hz. Davud'un tuttuğu oruç aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Her gün oruç tutardı. b) Bir gün oruç tutar, diğer gün tutmazdı. c) Bir ayın yarısında oruç tutar, diğer yarısında tutmazdı. d) Bir ay içinde on gün oruç tutardı 38) Hz. Davud ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Kırk yıl boyunca İsrailoğullarını yönetti. b) İsrailoğulları en parlak dönemini yaşadı. c) Kudüs'ü fethetti ve başkent yaptı. d) Hükümdar olduğu için geçimini sağlamak amacıyla herhangi bir işte çalışmamıştır. 39) Allah tarafından yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile bir topluma veya bütün insanlığa gönderilen kimseye ne ad verilir? a) Resul b) Nebi c) Elçi d) Melek 40) Yeni bir kitap veya yeni bir şeriatla gönderilmeyip önceki bir resulün kitap ve şeriatını tebliğ etmekle görevli peygamberlere ne ad verilir? a) Resul b) Nebi c) Elçi d) Uyarıcı 41) Aşağıdaki peygamberlerden hangisi resul değildir? a) Hz. Muhammed b) Hz. İsa c) Hz. Davud d) Hz. Süleyman 42) Hz. Süleyman hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Hem hükümdar hem de peygamberdir. b) Hz. Davud'un oğludur. c) On üç yaşında iken tahta geçmiştir. d) Peygamber olduktan sonra kendisine yeni bir ilahi kitap verilmiştir. 43) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Süleyman'ın emrine verilen varlıklar arasında yer almaz? a) Cin b) Melek c) İnsan d) Hayvan 44) Hz. Süleyman hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Çok zeki ve ileri görüşlü olduğu için babası kendisi ile istişare ederdi. b) Cin, rüzgâr, ateş ve hayvanlar emrine verilmiştir. c) Peygamberlik döneminde sadece on iki kişi ona inanmıştır. d) Halkının rahatça yaşaması için yeni şehirler kurmuştur. 45) Hz. Süleyman'ın emrindeki varlıklara yaptığı görev dağılımı hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Cinlere; yolların yapılması, taşların yontulup kazılması, demircilik b) İnsanlara; çiftçilik, çobanlık, ticaret, sanat c) Hayvanlara; nöbet tutma, yük taşıma d) Meleklere; haber getirme, elçilik 46) Hz. Süleyman kıssasında anlatılan Sebe kavminin başındaki kadın hükümdar kimdir? a) Bengisu b) Tomris c) Belkıs d) Terken 47) Hz. Süleyman'ın ordusundaki haberci kuşun adı nedir? a) Ebabil b) Hüthüt c) Turna d) Düldül 48) Hz. Süleyman'ın huzuruna Belkıs'ın tahtını kim getirmiştir? a) Emrindeki rüzgar b) İfrit adlı cin c) Hüthüt  d) Emrindeki bir insan 49) Hz. Süleyman'ın vefatındaki hikmet aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir? a) Ölümün kaçınılmaz bir son olduğu b) Peygamberlerin de öldüğü c) Gaybı bildiğini iddia eden cinleri yalanlayan kesin bir delil olması d) Zenginlik ve makamın öldükten sonra bir değerinin olmadığı 50) Hz. Süleyman kıssası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Onun zamanında Allah'a inanmayan pek az kimse kalmıştı. b) Öldükten sonra İsrailoğulları dağılmıştır. c) Öldükten sonra babasının kabrinin yanına defnedilmiştir. d) Peygamberlik ve hükümdarlık görevi sadece üç yıl sürmüştür.. 51) Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Suresi ile ilgili yanlıştır? a) Mekke'de indirilmiştir. b) Sure ismini 35-41. ayetlerde Hz. İbrahim'in yaptığı duadan almıştır. c) Surede Allah'ın varlığı ve birliği, peygamberler, öldükten sonra dirilme gibi inanç konularını içerir. d) Medine'de indirilmiştir. 52) Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim ile ilgili hangi bilgiden bahsedilmez? a) Yumuşak huylu b) Çok şükreden c) Son Peygamber d) Kendisini Allah'a adayan 53) Kur'an-ı Kerim'in Arapça indirilmesinin nedeni nedir? a) İlk muhatapların Araplar olması b) Arapça'nın üstün bir dil olması c) Arapça'nın öğrenilmesi kolay bir olması d) İslam'a inanmakla Arapların sorumlu tutulması 54) İbrahim Suresi'nde kafirlerin dünyada iken yaptığı iyiliklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? a) Kafirler Allah'a inanmasalar bile yaptığı iyiliklerin karşılığını ahirette görecektir. b) Kafirler Allah'a inanmadıkları için yaptığı iyiliklerin ahirette bir karşılığı yoktur. c) Kafirler yaptığı iyilikler neticesinde cennete girecektir. d) Kafirlerin yaptığı iyilikler sebebiyle Allah onları bağışlayacaktır. 55) İbrahim Suresi'nde cehennemde şeytan ve insanlar arasındaki geçen konuşmayla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Şeytan, insanlara yalan vaatlerde bulunup onları aldattığını itiraf edecektir. b) Şeytan, insanları zorla kötü yola sürüklediğini söyleyip Allah'a insanları affetmesi için yalvaracaktır. c) Şeytan, insanlar üzerinde bir etkisinin olmadığı ifade edecektir. d) Şeytan, kendisine uyduğu için insanlara kendilerini kınamaları gerektiğini söyleyecektir. 56) I. Her peygamber kendi toplumunun diliyle gönderilmiştir. II. Nimetlere şükredersek Allah daha fazlasını verir. III. İman etmeden yapılan işerin Allah katında değeri yoktur. verilen seçeneklerden hangileri İbrahim Suresi'nden çıkarılabilir? a) I ve II b) I ve III c) II ve III d) I, II ve III 57) I. İhtiyaç ve isteklerimiz için gönülden Allah'a dua etmeliyiz. II. Her peygamber, toplumlarını tek Allah inancına davet etmiştir. III. Biz de peygamberler gibi Allah'a güvenmeliyiz. verilen seçeneklerden hangileri İbrahim Suresi'nden çıkarılabilir? a) Yalnız II b) II ve III c) I, II ve III d) I ve III 58) Kur'an-ı Kerim'in anne ve baba ile ilgili ayetlerine baktığımızda aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız? a) Anne ve babamıza "öf" bile dememeliyiz. b) Anne ve babamıza tatlı ve güzel söz söylemeliyiz. c) Anne ve babamıza karşı alçakgönüllü olmalıyız. d) Anne ve babamız bizi kötü işlere yönlendirse bile onların sözünden çıkmamalıyız. 59) Kur'an-ı Kerim'in anne ve baba ile ilgili ayetlerine baktığımızda aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız? a) Allah Teala, anne babamıza karşı iyi davranmamızı emretmiştir. b) Bizi Allah'a karşı isyan çağıran anne babamıza karşı kötü davranabiliriz. c) Anne babamızın iyiliği için Allah'a dua etmeliyiz. d) Anne babamızı hoşumuza gitmeyen bir davranış sergileseler bile azarlamamalıyız. 60) Kur'an-ı Kerim'de "“âdet, yol, gidişat; hesap, ceza, mükâfat, ceza ve mükâfatın verildiği gün; boyun eğme, kulluk, itaat” gibi anlamlarda kullanılan kavram hangisidir? a) Tevhit b) İtaat c) Din d) İman 61) Yüce Rabbimizin dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlamak için insanlara gönderdiği kural ve tavsiyelere ne denir? a) İman b) Din c) İtaat d) Tevhit 62) Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e(s.a.v.) kadar bütün peygamberler kendi ümmetlerine Allah’ın bir olduğunu, ondan başkasına kulluk edilmemesi gerektiğini anlatarak onlara öğrettiği dinin ortak adı nedir? a) İslamiyet b) Hristiyanlık c) Yahudilik d) Musevilik 63) Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre Allah katında kabul edilen tek din hangisidir? a) Hristiyanlık b) Yahudilik c) Musevilik d) İslamiyet 64) Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine inanmanın kişiye sağladığı faydalar arasında sayılamaz? a) Rabbimize en güzel ve en doğru şekilde nasıl şükredeceğimizi, ona nasıl kulluk edeceğimizi b) İnsanın mutluluk arayışına en güzel cevabı verir, ona gerçek mutluluğun yolunu gösterir. c) Hiç kimse görmese dahi Allah tarafından görüldüğümüz ve öldükten sonra hesaba çekileceğimiz inancını içimize yerleştirir. d) Dünyada çektiği sıkıntıların karşılığının kesin olarak cennete girmek olduğunu bildiği için mutlu olur. 65) Sözlükte, “bir kişinin söylediği sözü tasdik etmek, doğrulamak, kabullenmek, gönül huzuru ile benimsemek, şüpheye yer vermeyecek şekilde kesin olarak yürekten inanmak ve güven vermek” anlamlarına gelen kavram hangisidir? a) Din b) Tevhit c) İman d) İtaat 66) "Allah’ın varlığını, birliğini ve Hz. Peygamber’in Allah Teâlâ’dan getirdiği kesin hüküm ve bilgileri kalp ile tasdik etmek, tereddütsüz kabullenip teslim olmak" anlamına gelen kavram hangisidir? a) İman b) Tevhit c) İtaat d) Din 67) İslam'ın bütün inanç esaslarına kalpten inanan ve kabullenen kişilere ne ad verilir? a) Münkir b) Müşrik c) Mümin d) Münafık 68) Aşağıdakilerden hangisi imanın kabul olması için gerekli şartlardan biri değildir? a) İman esaslarından birini inkâr anlamına gelen tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır. b) İmanın hür iradeye dayalı bir tercih olması, baskı, tehdit altında olmaması gerekir. c) Kişinin kendisinin iman etmesi yanında çevresindeki kişilerin de iman etmesini sağlaması gereklidir. d) İmanın dünya hayatından ümit kesme durumunda gerçekleşmemiş bulunması gerekir. 69) Sözlükte, “birleme, bir olduğuna karar verme, tek kılma” anlamına gelen kavram hangisidir? Sözlükte, “birleme, bir olduğuna karar verme, tek kılma” anlamına gelen kavram hangisidir?  a) İtaat b) Tevhit c) Din d) İman 70) "Yüce Allah’ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek kabul etmek, eşi ve benzerinin bulunmadığına inanmak, hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnız Allah için yapmak" anlamına gelen kavram hangisidir? a) Tevhit b) Din c) İman d) İtaat 71) Tevhit inancımızı ortaya koyan en özlü ifade olan ve “Allah’tan başka ilah yoktur” anlamına gelen cümle hangisidir? a) Lebbeyk Allahümme lebbeyk b) Ve eşhedü enne Muhammedün abdühü Rasulüh c) La ilahe illallah d) Allahu Ekber 72) Allah’a özgü konularda bir başka varlığı O’na eş veya denk kabul eden kişilere ne ad verilir? a) Münafık b) Müşrik c) Mümin d) Kafir 73) Kur’an-ı Kerim’de tevhidi en özlü biçimde ifade eden sure hangisidir? a) Fatiha b) Nas c) Felak d) İhlas 74) Sözlükte, “boyun eğme, uyma, söz dinleme, emre uygun hareket etme, emre saygı gösterme” anlamına gelen kavram hangisidir? a) İtaat b) Tevhit c) İman d) Din 75) "Allah’a, Peygamber’e ve büyüklere saygılı olmak ve onların buyruklarına uymak" anlamına gelen kavram hangisidir? "Allah’a, Peygamber’e ve büyüklere saygılı olmak ve onların buyruklarına uymak" anlamına gelen kavram hangisidir?  a) İman b) İtaat c) Tevhit d) Din 76) Kur'an-ı Kerim'deki itaat kavramı için hangisi söylenemez? a) Allah ve Resulü ile birlikte, Müslüman yöneticilere de itaat edilmesi emredilmiştir. b) Peygambere itaat etmek, Allah'a imanın bir sonucudur. c) Anne babaya da sınırsız bir şekilde itaat edip onların her dediğini yapmalıyız. d) Allah’ın dışında kalan varlıklara itaat sınırsız değildir; itaat, Allah’a isyanı içermeyen, haram ve günah olmayan emirlerle sınırlıdır.
tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler