1) good a) about b) at c) of d) with 2) nervous a) at b) of c) with d) about 3) popular a) with b) about c) of d) at 4) proud a) at b) with c) of d) about 5) keen a) about b) at c) of d) on 6) jealous a) about b) of c) with d) at 7) fond a) about b) with c) at d) of 8) close a) to b) of c) about d) at

Spotlight 8 Module 1f Dependent Prepositions

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?